• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

Turkish

2020.08.02.OR.05

Published: 31.12.2020

Multi-product Production-Inventory Model and Analysis within the Context of Environmental Sensitivity
Çevreye Karşı Duyarlılık Kapsamında Çok Ürünlü Üretim Stok Kontrol Modeli ve Analizi

by Harun Öztürk


2020.08.01.OR.06

Published: 30.06.2020

Clustering Countries by K-Means Method According to Causes of Death
Ölüm Nedenlerine Göre K-Ortalamalar Yöntemi İle Ülkelerin Kümelenmesi

by Cem Gürler, Mehmet Çağlar, Onur Önay


2020.08.01.ECON.03

Published: 30.06.2020

A Comparison of Economic Expectations In Germany and Turkey: An Analysis of ZEW and Economic Trust Index Sentiment Indicators
Almanya ve Türkiye Ekonomik Beklentilerinin Karşılaştırılması: ZEW Ve Ekonomik Güven Endeksi Duyarlılık Göstergelerinin Analizi

by Hakan Eryüzlü, Sertaç Hopoğlu


2020.08.01.STAT.01

Published: 30.06.2020

Mediation Role of Anxiety in the Effect of Employee Perceptions of Job Insecurity on Organizational Citizenship Behaviors
Çalışanların İş Güvencesizliğine Yönelik Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisinde Kaygının Aracı Rolü

by Seda Mumlu Karanfil, Altan Doğan


2019.07.02.MIS.03

Published: 31.12.2019

Forecasting of University Students' Turkish Language Course Exam Results According to Their Exam Preparation Levels
Üniversite Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Sınav Sonuçlarının Sınava Hazırlık Düzeylerine Göre Tahminlenmesi

by Emrah Aydemir, Feyzi Kaysi, Sevinç Gülseçen


2019.07.02.MIS.04

Published: 31.12.2019

Association Rules Analysis with R Programming: Analyzing Customer Shopping Data with Apriori and Eclat Algorithms
R Programlama İle Birliktelik Kuralları Analizi: Tüketicilerin İnternet Üzerinden Yaptıkları Alışveriş Verisinin Apriori ve Eclat Algoritmalarıyla İncelenmesi

by Umman Tuğba Şimşek Gürsoy, Özlem Akçay Kasapoğlu, Kutluk Atalay


2019.07.02.STAT.03

Published: 31.12.2019

Investigation of the World Railway Sector Development Prospects and Turkey's Status
Demiryolu Sektöründe Dünya Gelişme Beklentileri ve Türkiye’nin Durumunun Araştırılması

by Alper Uğur


2019.07.02.OR.03

Published: 31.12.2019

A Solution Approach Proposal for Disassembly Line Balancing Based on ELECTRE
Demontaj Hattı Dengeleme Problemi için ELECTRE'ye Dayalı Bir Çözüm Yaklaşımı Önerisi

by Nurcan Deniz, Feriştah Özçelik


2019.07.02.OR.04

Published: 31.12.2019

Financial Performance of Deposit Banks Using The CAMELS Ratios: Composite Index Approach
CAMELS Oranları ile Mevduat Bankalarının Finansal Performansı: Bileşik Endeks Yaklaşımı

by Nur Duygu Keten, Atalay Çağlar


2019.07.02.OR.05

Published: 31.12.2019

Evaluation of the Competencies That Affect the Achievements of the Econometrics Graduate Students: ABO Decision Support System
Ekonometri Lisansüstü Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Yeterliliklerin Değerlendirilmesi: ABO Karar Destek Sistemi

by Osman Pala, Mehmet Aksaraylı


2019.07.02.ECON.07

Published: 31.12.2019

Socio-Economic Development of Provinces in Turkey: A Spatial Econometric Analysis
Türkiye'de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişliği: Bir Mekânsal Ekonometrik Analiz

by Gökhan Özkubat, Sibel Selim


2019.07.02.STAT.04

Published: 31.12.2019

Research of Suicide Rates for OECD Members Countries: A Cluster Analysis Work
OECD Üye Ülkeleri için İntihar Oranları Araştırması: Bir Kümeleme Analizi Çalışması

by Hülya Şen, İrem Varürer


2019.07.02.STAT.05

Published: 31.12.2019

Buckley-James Model in Survival Analysis
Yaşam Çözümlemesinde Buckley-James Modeli

by Burcu Özcan, Duru Karasoy


2019.07.01.ECON.01

Published: 30.06.2019

Effect of Real Estate Investment Trusts Portfolio Structure on the Market Performance
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföy Yapısının Piyasa Performansına Etkisi

by İbrahim Sırma


2019.07.01.ECON.02

Published: 30.06.2019

Analysis of Herd Behavior In Commodity Futures Markets
Emtia Futures Piyasalarında Sürü Davranışının Analizi

by İsmail Atacan, Erdinç Altay


2019.07.01.OR.01

Published: 30.06.2019

Fuzzy Decision Making Methodology for Portfolio Selection Problem Under Uncertainty: An Application at Borsa Istanbul (BIST)
Belirsizlik Altında Portföy Seçimi Problemi için Bulanık Karar Verme Metodolojisi: Borsa İstanbul (BIST)’da Bir Uygulama

by Beyza Özkök


2019.07.01.ECON.03

Published: 30.06.2019

Examining The Factors Affecting The Employment Increase Of Enterprises In Turkey
Türkiye’deki İşletmelerin İstihdam Artışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

by Özlem Yorulmaz, Selay Giray Yakut, Nimet Melis Esenyel İçen


2019.07.01.STAT.03

Published: 30.06.2019

Investigation of Attitude About Nuclear and Renewable Energy by Using Partial Least Squares Structural Equation Modeling
Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesiyle (PLS-YEM) Nükleer ve Yenilenebilir Enerjiye İlişkin Tutumların Araştırılması

by Veysel Yılmaz, Yasemin Can, Nil Aras


2018.06.02.STAT.03

Published: 31.12.2018

Discrete Survival Time Models: An Application on Marriage Duration
Kesikli Yaşam Süresi Modelleri: Evlilik Süreleri Üzerine Bir Uygulama

by Hilal Ölmez Hosta, Nihal Ata Tutkun


2018.06.02.OR.05

Published: 31.12.2018

A Process Innovation and Its Application in Production and Operations Management
Üretim ve Operasyon Yönetiminde Bir Süreç İnovasyonu ve Uygulaması

by Banu Özkeser


2018.06.02.STAT.05

Published: 31.12.2018

Investigation of The Satisfaction of The Individuals of The Community Transportation: The Case of Eskisehir Province
Bireylerin Toplu Taşımacılık Hizmetinden Memnuniyetlerinin Araştırılması: Eskişehir İli Örneği

by Fatih Çemrek


2018.06.02.OR.02

Published: 30.12.2018

Personnel Assessment with CODAS and PSI Methods
CODAS ve PSI Yöntemleri İle Personel Değerlendirmesi

by Ayşegül Tuş, Esra Aytaç Adalı


2018.06.02.OR.03

Published: 30.12.2018

A Grey DEMATEL Integrated Approach to Determine Third Party Logistics Service Provider Selection Criteria
Üçüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcı Seçim Kriterlerinin Gri DEMATEL Bütünleşik Yaklaşımıyla Belirlenmesi

by Ejder Ayçin


2018.06.02.OR.04

Published: 30.12.2018

An Investigation of Turkey's Entrepreneurial and Innovative University Index for 2016 and 2017 via ORESTE and Factor Analysis
Türkiye Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 ve 2017 Sonuçlarının ORESTE ve Faktör Analizi ile İncelenmesi

by Fikret Er, Ertuğrul Yıldız


2018.06.02.ECON.01

Published: 30.12.2018

Inflation Convergence in BRICS Countries: A Comprehensive Unit Root Test Analysis
BRICS Ülkelerinde Enflasyon Yakınsaması: Kapsamlı Bir Birim Kök Testi Analizi

by Muhammed Tıraşoğlu, İpek Melahat Yurttagüler


2018.06.02.MIS.01

Published: 30.12.2018

Software Quality and Standards on a Global Scale: Trends in the Literature from Scientific and Sectoral Perspective
Küresel Ölçekte Yazılım Kalitesi ve Standartları: Sektörel ve Bilimsel Perspektiften Literatürdeki Eğilimler

by Muhammet Damar, Güzin Özdağoğlu, Aşkın Özdağoğlu


2018.06.02.MIS.02

Published: 30.12.2018

Distance Education Adaptation of Vocational High School Students within the Digital Divide
Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Adaptasyonunun Sayısal Uçurum Kapsamında Araştırılması

by Can Aydın, Çiğdem Tarhan


2018.06.02.MIS.03

Published: 30.12.2018

A Clustering Based Classifier Ensemble Approach to Corporate Bankruptcy Prediction
Firma Başarısızlığının Tahmin Edilmesi İçin Kümelemeye Dayalı Bir Sınıflandırıcı Topluluğu Yaklaşımı

by Aytuğ Onan


2018.06.02.STAT.01

Published: 01.10.2018

Evaluation of Business Manager's Reverse Logistics Perspectives: Sample of Malatya Organized Industrial
İşletme Yöneticilerinin Tersine Lojistiğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Malatya Organize Sanayi Örneği

by Mevlüt Türk, Kadir Keke, Mustafa Deste


2018.06.01.STAT.03

Published: 30.06.2018

Compositional Data: A Different Perspective to Registered Motor Land Vehicles
Bütünleşik Veri: Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtlarına Farklı Bir Bakış

by Levent Terlemez, Cenk İçöz


2018.06.01.ECON.02

Published: 27.06.2018

The Econometric Analysis of the Relationship Between Perceived Corruption, Foreign Trade and Foreign Direct Investment in the Context of International Indices
Algılanan Yolsuzluk ile Dış Ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırım Arasındaki İlişkinin Uluslararası Endeksler Bağlamında Ekonometrik Analizi

by Büşra Gezikol, Hakan Tunahan


2018.06.01.STAT.01

Published: 27.06.2018

Attitudes of University Students on Nuclear Power Plants: A Proposal of the Structural Equation Model
Üniversite Öğrencilerinin Nükleer Santraller Hakkındaki Tutumları: Bir Yapısal Eşitlik Model Önerisi

by Veysel Yılmaz, Yusuf Bilge


2018.06.01.STAT.02

Published: 27.06.2018

Implementation Six Sigma of Service Industry: A Case of Tourism Industry
Hizmet Sektöründe Altı Sigma Kalite Felsefesinin Uygulanması: Bir Turizm İşletmesi Örneği

by Ötüken Senger, Ömer Cengiz


2018.06.01.OR.07

Published: 26.06.2018

Analysis of Parameters Affecting The Smart Phone Design By Using Fuzzy Kano Model
Akıllı Telefon Tasarımına Etki Eden Parametrelerin Bulanık Kano Modeli İle Analizi

by Selçuk Çebi, Esra İlbahar


2018.06.01.OR.05

Published: 26.03.2018

Sustainable and Renewable Energy Power Plants Evaluation by Fuzzy TODIM Technique
Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Santrallerinin Bulanık TODIM Yöntemiyle Değerlendirilmesi

by A. Çağrı Tolga, Zeynep K. Turgut


2018.06.01.OR.04

Published: 25.03.2018

An Ant Colony Optimization Algorithm Approach for Solving Multi-objective Capacitated Vehicle Routing Problem
Çok Amaçlı Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi Çözümünde Bir Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması Yaklaşımı

by Osman Pala, Mehmet Aksaraylı


2018.06.01.OR.06

Published: 25.03.2018

Using an Integrated Grey AHP-MOORA Approach for Personnel Selection: An Application on Manager Selection in the Health Industry
Personel Seçimi için Bütünleşik Gri AHP-MOORA Yaklaşımının Kullanılması: Sağlık Sektöründe Yönetici Seçimi Üzerine Bir Uygulama

by Yakup Çelikbilek


2018.06.01.OR.01

Published: 01.01.2018

A Hybrid Multi-Criteria Decision Making Approach for New Destination Selection in Aviation Industry
Havacılık Endüstrisinde Yeni Destinasyon Seçimi İçin Hibrit Bir Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı

by Tuncay Özcan


2018.06.01.OR.02

Published: 01.01.2018

Route Optimization of Malatya Metropolitan Municipality Pesticide Vehicles
Malatya Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Araçlarının Güzergahlarının Optimizasyonu

by Hasan Söyler, Eda Fendoğlu


2017.05.02.OR.07

Published: 25.12.2017

The Evaluation of Container Terminal Efficiency Using by Cluster and Data Envelopment Analysis (DEA)
Kümeleme ve Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Konteyner Terminal Etkinliklerinin Belirlenmesi

by Aynur Acer, Mehpare Timor


2017.05.03.STAT.01

Published: 25.12.2017

Measurement of Service Quality at Tax Chambers by SERVQUAL Analysis
Vergi Dairesinde Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Analiziyle Ölçümü

by Erkan Arı, Veysel Yılmaz, Can Özkan


2017.05.02.STAT.04

Published: 09.12.2017

Investigation of Turkey's Provinces by Sexual Crimes
Türkiye'deki İllerin Cinsel Suçlar Açısından İncelenmesi

by Hülya Şen, Kübra Yazıcı


2017.05.02.ECON.01

Published: 09.12.2017

Examination of Affecting Variables for Youth Unemployment with Cointegration Analysis
Eşbütünleşme Analizi İle Genç İşsizliği Etkileyen Değişkenlerin Araştırılması

by Erkan Arı, Ayşegül Yıldız


2017.05.02.OR.04

Published: 29.11.2017

Determination of Optimal Vehicle Selection of Logistics Companies with AHP-ARAS Hybrid Method
AHP-ARAS Hibrit Yöntemi ile Lojistik İşletmelerinin En Uygun Araç Seçimi

by Hakan Murat Aslan


2017.05.02.STAT.03

Published: 29.11.2017

Classification of Gene Samples Using Pair-Wise Support Vector Machines
Gen Örneklerinin Eşli Destek Vektör Makinesi ile Sınıflandırılması

by Engin Taş


2017.05.02.OR.03

Published: 28.11.2017

Current Application Fields of ELECTRE and PROMETHEE: A Literature Review
ELECTRE ve PROMETHEE'nin Güncel Uygulama Alanları: Bir Alanyazın Taraması

by Hasan Durucasu, Ahmet Aytekin, Bilal Saraç, Erhan Orakçı


2017.05.02.STAT.02

Published: 19.10.2017

Determination of The Factors Affecting The Success of The Students of Econometry Department: Manisa Celal Bayar University Sample
Ekonometri Bölümü Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği

by Rıdvan Keskin, Aynur İncekırık


2017.05.02.OR.01

Published: 15.10.2017

Multi Criteria Decision Making Methods Approach to Asynchronous Electric Motor Selection
Asenkron Elektrik Motoru Seçimine Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Yaklaşımı

by Gökce Yüce, İzzettin Temiz


2017.05.02.STAT.01

Published: 15.10.2017

The Relationship between Socio-Economic Development, Corruption and Health Indicators: Application of Partial Least Squares Structural Equation Modeling
Sosyo-Ekonomik Kalkınma, Yolsuzluk ve Sağlık Göstergeleri Arasındaki İlişki: Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması

by Özlem Yorulmaz


2017.05.02.OR.02

Published: 15.10.2017

Returned Product Acquisition Pricing by Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
Adaptif Sinir Ağına Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi İle Dönen Ürünlerin Fiyatlandırılması

by Yusuf Kuvvetli


2017.05.01.ECON.01

Published: 30.06.2017

Comparing Accuracy Performance of ELM, ARMA and ARMA-GARCH Model In Predicting Exchange Rate Return
Döviz Kuru Getirisinin Tahmininde ELM, ARMA ve ARMA-GARCH Modellerinin Doğruluk Performansının Karşılaştırılması

by Nimet Melis Esenyel İçen, Melda Akın


2017.05.01.STAT.01

Published: 30.06.2017

The Comparison of Satisfaction Levels of Southeastern Anatolian Provinces by Multidimensional Scaling Analysis
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki İllerin Memnuniyet Düzeylerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Karşılaştırılması

by Noyan Aydın, Elif Yalçın


2017.05.01.ECON.02

Published: 30.06.2017

Analysis of the Relationship Between Credit Capacity of Turkish Banking System with Economic Growth
Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Yaratma Kapasitesi İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi

by Arif Saldanlı, Hakan Bektaş, Murat Şeker


2017.05.01.OR.01

Published: 30.06.2017

The Evaluation with Multi Criteria Decision Model of Substance Abuse in High School Youth
Lise Gençliğinde Madde Bağımlılığının Çok Kriterli Karar Modeli ile Değerlendirilmesi

by Deniz Koçak Ertürk, Murat Atan


2017.05.01.STAT.02

Published: 30.06.2017

Tied Survival Times In Survival Analysis
Yaşam Çözümlemesinde Eş Zamanlı Yaşam Süreleri

by Duru Karasoy, Sena Keskin Kaplan


2017.05.01.OR.03

Published: 30.06.2017

Predicting Second-Hand Car Sales Price Using Decision Trees and Genetic Algorithms
Karar Ağaçları ve Genetik Algoritmalar ile İkinci El Otomobil Satış Fiyat Tahmini

by Mehmet Özçalıcı


2017.05.01.OR.04

Published: 30.06.2017

Process Improvement Using Quality Function Deployment in the Healthcare Sector
Sağlık Sektöründe Kalite Fonksiyon Yayılımı ile Süreç İyileştirme

by Sinem Gündoğdu, Ali Görener


2016.04.02.STAT.04

Published: 06.12.2016

Investigating The Factors Which Are Effective On Ice Cream Consumption Of Consumers
Dondurma Tüketimi Tercihini Etkileyen Özelliklerin Konjoint Analizi İle Belirlenmesi

by Gamze Özel, Rıdvan Ceylan


2016.04.02.STAT.05

Published: 06.12.2016

An Investigation for the Determination of Customer Satisfaction About Furniture Designs Used In Thermal Hotel Business
Termal Otel İşletmelerinde Kullanılan Mobilya Tasarımları Hakkında Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

by Hatice Yılmaz, Fatih Çemrek


2016.04.02.STAT.06

Published: 06.12.2016

Determining the Risk Factors Causing Cancer with Logistic Regression Analysis
Lojistik Regresyon Analizi ile Kanser Hastalığına Neden Olan Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

by Hatice Şamkar, Ayşe Gül Yıldırım, Özge Delibaş


2016.04.02.OR.05

Published: 05.12.2016

A SWOT-AHP Approach for Assessment of Medical Tourism Sector in Turkey
Türkiye'de Medikal Turizm Sektörünün Değerlendirilmesinde Bütünleşik SWOT-AHS Yaklaşımı

by Ali Görener


2016.04.02.STAT.03

Published: 29.11.2016

First and Second Order Confirmatory Factor Models With Service And Product Quality Perceptions of Supermarket Customers: An Empirical Investigation
Süpermarket Müşterilerinin Hizmet ve Ürün Kalitesi Algılarıyla Birinci ve İkinci Mertebe Doğrulayıcı Faktör Modelleri: Deneysel Bir Araştırma

by Gülhayat Gölbaşı Şimşek


2016.04.02.STAT.02

Published: 29.09.2016

Robust Principal Component Analysis Based on Modified Minimum Covariance Determinant in the Presence of Outliers
Aykırı Gözlemlerin Varlığında Uyarlanmış En Küçük Kovaryans Determinant Tahminine Dayalı Dayanıklı Temel Bileşenler Analizi

by Bilal Barış Alkan


2016.04.02.OR.02

Published: 27.09.2016

QUALIFLEX and ORESTE Methods for the Insurance Company Selection Problem
Sigorta Şirketi Seçim Probleminde QUALIFLEX ve ORESTE Yöntemleri

by Ayşegül Tuş


2016.04.02.OR.03

Published: 27.09.2016

Personnel Selection In Health Sector With EVAMIX and TODIM Methods
EVAMIX ve TODIM Yöntemleri İle Sağlık Sektöründe Personel Seçimi

by Esra Aytaç Adalı


2016.04.02.OR.04

Published: 27.09.2016

Comparison of Individual Pension System and Bank's Deposit System for Low-Risk Investors
Düşük Riskli Yatırımcılar İçin Bireysel Emeklilik Sistemi İle Banka Vadeli Mevduat Sisteminin Karşılaştırılması

by Özcan Mutlu, Muhammed Ordu, Olcay Polat


2016.04.01.STAT.02

Published: 30.06.2016

Unshared and Shared Frailty Models
Paylaşılmamış ve Paylaşılmış Zayıflık Modelleri

by Nihal Ata Tutkun, Diren Yeğen


2016.04.01.OR.05

Published: 30.06.2016

Energy Saving In Continuous Annealing Line Using Heating Optimization
Sürekli Tavlama Hatları Isıtma Optimizasyonu İle Enerji Tasarrufu Sağlanması

by Ömer Faruk Sezer, Erman Coşkun


2015.03.02.OR.01

Published: 31.12.2015

Performance Evaluation In Family Physician: The Application of TOPSIS Multi-Criteria Decision Making Method
Aile Hekimliği Performans Değerlemesinin TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Belirlenmesi

by Engin Karaman, Halim Kazan


2015.03.02.ECON.02

Published: 31.12.2015

The Examination of Relationship Between Foreign Direct Investments and Carbondioxide Emissions In Turkey with ARDL Approach
Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Karbondioksit Emisyonu Arasındaki ilişkinin ARDL Yaklaşımı ile Araştırılması

by Muammer Yaylalı, Ebul Muhsin Doğan, Vildan Merve Yılmaz, Zeynep Karaca


2015.03.02.MIS.02

Published: 31.12.2015

Forecasting Turkish Informatics Valley via Computerised Argument Delphi Technique
Türkiye Bilişim Vadisinin Bilgisayarlı Argüman Delfi Yöntemi İle Öngörülmesi

by Enes Emen, Ercan Salman, Gönül Sekendur, Şadi Evren Şeker


2015.03.02.STAT.06

Published: 31.12.2015

The Investigation of The Factors Affecting on The Prices of Real Estates In Samsun via Hedonic Price Model
Samsun İli Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle İncelenmesi

by Hasan Bulut, Yüksel Öner, Ebrucan İslamoğlu


2015.03.02.STAT.07

Published: 31.12.2015

Time Series Analysis and Forecasting For Air Pollution In Ankara: A Box-Jenkins Approach
Ankara'daki Hava Kirliliği İçin Zaman Serileri Analizi ve Tahmin: Box-Jenkins Yaklaşımı

by Duygu Turgut, İzzettin Temiz


2015.03.02.STAT.08

Published: 31.12.2015

Outliers in Survival Analysis
Yaşam Çözümlemesinde Aykırı Değerler

by Duru Karasoy, Nuray Tuncer


2015.03.02.OR.06

Published: 31.12.2015

A Dynamic Performance Management Model
Dinamik Bir Performans Yönetim Modeli

by Banu Özkeser, Arzu Uzun


2015.03.01.OR.02

Published: 30.06.2015

An Efficiency Planning in Supply Chain Management with Mathematical Programming
Matematiksel Programlama İle Tedarik Zinciri Yönetiminde Etkinlik Planlaması

by Murat Atan, Sibel Atan, Şenol Altan


2015.03.01.ECON.01

Published: 30.06.2015

The Research Effects of Law Changes at Air Transportation On Air Passanger Carries for Turkey
Havayolu Taşımacılığı Kanunlarındaki Değişikliğin Türkiye'deki Havayolu Yolcu Taşımacılığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması

by Hülya Şen, Hakkı Polat


2015.03.01.ECON.02

Published: 30.06.2015

Determination of Factors Affecting Internal Migration in Turkey with Panel Data Analysis
Türkiye'deki Bölgeler Arası İç Göçü Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi

by Gaye Karpat Çatalbaş, Ömer Yarar


2014.02.02.ECON.01

Published: 31.12.2014

Money - Physical Capital Nexus: How Valid Is McKinnon Complementarity Hypothesis In Turkish Economy?
Para ve Fiziki Sermaye İlişkisi: McKinnon Tamamlayıcılık Hipotezi Türkiye Ekonomisi İçin Ne Kadar Geçerli?

by Gülbahar Üçler, Şerife Özşahin


2014.02.02.OR.01

Published: 31.12.2014

Multi-Objective Optimization Of Build-Operate-Transfer (BOT) Tender Problem For Private Sector Companies
Özel Sektör Şirketleri İçin YİD İhale Probleminin Çok Amaçlı Optimizasyonu

by Elif Acar, Hasan Durucasu


2014.02.02.STAT.02

Published: 31.12.2014

Analysis of Social Media Use and Manners In Terms of Uses and Satisfaction Approach: ESOGU Case Study
Sosyal Medya Kullanım ve Davranışlarının Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği

by Fatih Çemrek, Hilal Baykuş, Özer Özaydın


2014.02.02.STAT.03

Published: 31.12.2014

The Impact of Information Technologies and Computer Usage On The Student Success In Accounting Courses
Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi

by Cevdet Kızıl, Şadi Evren Şeker, Derya Bozan


2014.02.01.STAT.01

Published: 30.06.2014

Non-routine Works Occur from Aviation Man-hour Estimation: Real-time Applications in Job Cards
Havacılıkta Üreyen Rutin Olmayan (Non-Routine) İşlerin Adam X Saat Tahmini: Gerçek Zamanlı Bakım Kartlarında Uygulama

by Halim Kazan, Arzu Tavsamaz


2013.01.01.OR.01

Published: 31.12.2013

Historical Development of Operations Research and It's Features
Yöneylem Araştırmasının Tarihi Gelişimi ve Özellikleri

by Ahmet Öztürk


2013.01.01.MIS.01

Published: 31.12.2013

A Low Cost Mobile Patient Monitoring System Proposal For Healthcare
Sağlık Sektörü İçin Düşük Maliyetli Bir Mobil Hasta Takip Sistemi Önerisi

by Tunçhan Cura


2013.01.01.STAT.01

Published: 31.12.2013

Evaluation of Personel E-Commerce Applications with Categorical Data Analysis Methods
Kişisel E-Ticaret Uygulamalarının Kategorik Veri Analizi Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

by Çiğdem Arıcıgil Çilan, Sultan Kuzu Yıldırım


2013.01.01.OR.02

Published: 31.12.2013

Production Planning With Fuzzy Linear Programming Approach
Bulanık Doğrusal Programlama Yaklaşımı İle Üretim Planlaması

by Kenan Oğuzhan Oruç, Melike Nazlı Gülışık


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.