• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

ECON

Econometrics Articles

2023.11.01.ECON.01

Published: 12.07.2023

2022.10.02.ECON.01

Published: 31.12.2022

2022.10.02.ECON.03

Published: 31.12.2022

2022.10.02.ECON.02

Published: 31.12.2022

2022.10.01.ECON.01

Published: 30.06.2022

2021.09.02.ECON.01

Published: 31.12.2021

2021.09.01.ECON.01

Published: 30.06.2021

2021.09.01.ECON.02

Published: 30.06.2021

2021.09.01.ECON.03

Published: 30.06.2021

2020.08.01.ECON.01

Published: 30.06.2020

2020.08.01.ECON.02

Published: 30.06.2020

2020.08.01.ECON.03

Published: 30.06.2020

A Comparison of Economic Expectations In Germany and Turkey: An Analysis of ZEW and Economic Trust Index Sentiment Indicators
Almanya ve Türkiye Ekonomik Beklentilerinin Karşılaştırılması: ZEW Ve Ekonomik Güven Endeksi Duyarlılık Göstergelerinin Analizi

by Hakan Eryüzlü, Sertaç Hopoğlu


2019.07.02.ECON.02

Published: 31.12.2019

Reducing Variation of Risk Estimation by Using Importance Sampling

by Hatem Çoban, İpek Deveci Kocakoç, Şemsettin Erken, Mehmet Akif Aksoy


2019.07.02.ECON.03

Published: 31.12.2019

2019.07.02.ECON.04

Published: 31.12.2019

2019.07.02.ECON.05

Published: 31.12.2019

2019.07.02.ECON.06

Published: 31.12.2019

2019.07.02.ECON.07

Published: 31.12.2019

Socio-Economic Development of Provinces in Turkey: A Spatial Econometric Analysis
Türkiye'de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişliği: Bir Mekânsal Ekonometrik Analiz

by Gökhan Özkubat, Sibel Selim


2019.07.02.ECON.01

Published: 30.12.2019

2019.07.01.ECON.01

Published: 30.06.2019

Effect of Real Estate Investment Trusts Portfolio Structure on the Market Performance
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföy Yapısının Piyasa Performansına Etkisi

by İbrahim Sırma


2019.07.01.ECON.02

Published: 30.06.2019

Analysis of Herd Behavior In Commodity Futures Markets
Emtia Futures Piyasalarında Sürü Davranışının Analizi

by İsmail Atacan, Erdinç Altay


2019.07.01.ECON.03

Published: 30.06.2019

Examining The Factors Affecting The Employment Increase Of Enterprises In Turkey
Türkiye’deki İşletmelerin İstihdam Artışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

by Özlem Yorulmaz, Selay Giray Yakut, Nimet Melis Esenyel İçen


2018.06.02.ECON.01

Published: 30.12.2018

Inflation Convergence in BRICS Countries: A Comprehensive Unit Root Test Analysis
BRICS Ülkelerinde Enflasyon Yakınsaması: Kapsamlı Bir Birim Kök Testi Analizi

by Muhammed Tıraşoğlu, İpek Melahat Yurttagüler


2018.06.01.ECON.02

Published: 27.06.2018

The Econometric Analysis of the Relationship Between Perceived Corruption, Foreign Trade and Foreign Direct Investment in the Context of International Indices
Algılanan Yolsuzluk ile Dış Ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırım Arasındaki İlişkinin Uluslararası Endeksler Bağlamında Ekonometrik Analizi

by Büşra Gezikol, Hakan Tunahan


2018.06.01.ECON.01

Published: 26.06.2018

Economic Freedom Index Calculation Using FCM
FCM Kullanarak Ekonomik Özgürlük Endeks Hesaplaması

by Necati Alp Erilli


2017.05.03.ECON.01

Published: 25.12.2017

The Relationship between Energy Consumption, CO2 Emissions and GDP per Capita: A Revisit of the Evidence from Turkey
Enerji Tüketimi, CO2 Emisyonu ve Kişi Başına GSYİH Arasındaki İlişkiye Yönelik Türkiye'den Kanıt

by Mustafa Kemal Beşer, Berna Hızarcı Beşer


2017.05.02.ECON.01

Published: 09.12.2017

Examination of Affecting Variables for Youth Unemployment with Cointegration Analysis
Eşbütünleşme Analizi İle Genç İşsizliği Etkileyen Değişkenlerin Araştırılması

by Erkan Arı, Ayşegül Yıldız


2017.05.01.ECON.01

Published: 30.06.2017

Comparing Accuracy Performance of ELM, ARMA and ARMA-GARCH Model In Predicting Exchange Rate Return
Döviz Kuru Getirisinin Tahmininde ELM, ARMA ve ARMA-GARCH Modellerinin Doğruluk Performansının Karşılaştırılması

by Nimet Melis Esenyel İçen, Melda Akın


2017.05.01.ECON.02

Published: 30.06.2017

Analysis of the Relationship Between Credit Capacity of Turkish Banking System with Economic Growth
Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Yaratma Kapasitesi İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi

by Arif Saldanlı, Hakan Bektaş, Murat Şeker


2017.05.01.ECON.03

Published: 30.06.2017

An Econometric Analysis of the Environmental Kuznets Curve: The Case of Turkey
Çevresel Kuznets Eğrisi’nin Ekonometrik Bir Analizi: Türkiye Örneği

by İpek Melahat Yurttagüler, Sinem Kutlu


2016.04.02.ECON.01

Published: 26.09.2016

A New Descriptive Statistic for Functional Data: Functional Coefficient of Variation
Fonksiyonel Veri İçin Yeni Bir Tanımlayıcı İstatistik: Fonksiyonel Değişkenlik Katsayısı

by İstem Köymen Keser, İpek Deveci Kocakoç, Ali Kemal Şehirlioğlu


2016.04.01.ECON.01

Published: 30.06.2016

Comparison of Cointegration Tests for Near Integrated Time Series Data with Structural Break
Yapısal Kırılmalı İç Bağımlılığı Yüksek Zaman Serilerinde Eşbütünleşme Testlerinin Karşılaştırılması

by Esin Firuzan, Berhan Çoban


2015.03.02.ECON.01

Published: 31.12.2015

Labor Practices in China and Its Effect on the Country's Economy
Çin'de İşçi Uygulamaları ve Ülke Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

by Ali Soylu


2015.03.02.ECON.02

Published: 31.12.2015

The Examination of Relationship Between Foreign Direct Investments and Carbondioxide Emissions In Turkey with ARDL Approach
Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Karbondioksit Emisyonu Arasındaki ilişkinin ARDL Yaklaşımı ile Araştırılması

by Muammer Yaylalı, Ebul Muhsin Doğan, Vildan Merve Yılmaz, Zeynep Karaca


2015.03.01.ECON.01

Published: 30.06.2015

The Research Effects of Law Changes at Air Transportation On Air Passanger Carries for Turkey
Havayolu Taşımacılığı Kanunlarındaki Değişikliğin Türkiye'deki Havayolu Yolcu Taşımacılığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması

by Hülya Şen, Hakkı Polat


2015.03.01.ECON.02

Published: 30.06.2015

Determination of Factors Affecting Internal Migration in Turkey with Panel Data Analysis
Türkiye'deki Bölgeler Arası İç Göçü Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi

by Gaye Karpat Çatalbaş, Ömer Yarar


2014.02.02.ECON.01

Published: 31.12.2014

Money - Physical Capital Nexus: How Valid Is McKinnon Complementarity Hypothesis In Turkish Economy?
Para ve Fiziki Sermaye İlişkisi: McKinnon Tamamlayıcılık Hipotezi Türkiye Ekonomisi İçin Ne Kadar Geçerli?

by Gülbahar Üçler, Şerife Özşahin


2014.02.02.ECON.02

Published: 31.12.2014

The Relationship Between Bank Loans and Economic Growth In Turkey: 1995-2010
Türkiye’de Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi: 1995-2010

by Mahmut Zortuk, Mehmet Yunus Çelik


2014.02.01.ECON.01

Published: 30.06.2014

Modeling Natural Gas Prices Volatility
Doğalgaz Fiyatlarındaki Volatilitenin Modellenmesi

by Fatih Çemrek, Hakkı Polat


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.