• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

alphanumeric journal

Volume 3, Issue 2, 2015


Volume 3, Issue 2, 2015

alphaumeric journal

Volume 3, Issue 2, 2015

Published on Dec. 31, 2015

Editor(s):

Bahadır Fatih Yıldırım
Sultan Kuzu Yıldırım

Research Article

Performance Evaluation In Family Physician: The Application of TOPSIS Multi-Criteria Decision Making Method

Aile Hekimliği Performans Değerlemesinin TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Belirlenmesi

Engin Karaman, Halim Kazan

1-12

Cellular Manufacturing Systems: Organization, Trends and Innovative Methods

Hücresel Üretim Sistemleri: Yapı, Eğilimler ve Yenilikçi Yöntemler

A. Attila İşlier

13-26

Comparison Of Periodic-Review Inventory Control Policies In A Serial Supply Chain

Seri Tedarik Zincirinde Periyodik Stok Kontrol Politikalarının Karşılaştırılması

Nihan Kabadayı, Timur Keskintürk

27-34

Determinants of Mobile Penetration to Forecast New Broadband Adoption: OECD Case

Yeni Geniş Bant Adaptasyonunu Tahminlemede Mobil Penetrasyonun Belirleyicileri: OECD Örneği

Lütfü Şağbanşua, Osman Şahin, Muhterem Çöl

35-40

A Bayesian Approach Proposal For Inventory Cost and Demand Forecasting

Envanter Maliyeti ve Talep Tahmini için Bayes Yaklaşımı Önerisi

Sinan Apak

41-48

Modified Exponential Type Estimator for Population Mean Using Auxiliary Variables In Stratified Random Sampling

Tabakalı Rasgele Örneklemede Yardımcı Değişkenler Kullanarak Kitle Ortalaması İçin Değiştirilmiş Üstel Tip Tahmin Edici

Gamze Özel

49-56

Mobile Phones as Distracting Tools In The Classroom: College Students Perspective

Sınıf İçerisinde Dikkat Dağıtma Aracı Olarak Cep Telefonları: Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısı

Naciye Güliz Uğur, Tuğba Koç

57-64

A Comparison of Artificial Neural Networks and Multiple Linear Regression Models As Predictors of Discard Rates In Plastic Injection Molding

Plastik Enjeksiyon Kalıplamada Iskarta Oranı Tahmininde Yapay Sinir Ağları ve Çoklu Doğrusal Regresyon Modellerin Karşılaştırılması

Vesile Sinem Arıkan Kargı

65-72

Some Robust Estimation Methods and Their Applications

Bazı Robust Tahmin Yöntemleri ve Uygulamaları

Tolga Zaman, Kamil Alakuş

73-82

A New Approach to Fine Kinney Method and an Implementation Study

Fine Kinney Metodunda Yeni Bir Yaklaşım ve Bir Uygulama Çalışması

Murat Oturakçı, Cansu Dağsuyu, Ali Kokangül

83-92

Labor Practices in China and Its Effect on the Country's Economy

Çin'de İşçi Uygulamaları ve Ülke Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

Ali Soylu

93-98

Proposal of a Two-Stage Model For Measuring The Port Efficiency And An Implication On Turkish Ports

Liman Etkinliği Ölçümünde İki Aşamalı Bir Model Önerisi ve Türk Limanları Üzerinde Bir Uygulama

Samet Güner

99-106

The Examination of Relationship Between Foreign Direct Investments and Carbondioxide Emissions In Turkey with ARDL Approach

Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Karbondioksit Emisyonu Arasındaki ilişkinin ARDL Yaklaşımı ile Araştırılması

Muammer Yaylalı, Ebul Muhsin Doğan, Vildan Merve Yılmaz, Zeynep Karaca

107-112

Forecasting Turkish Informatics Valley via Computerised Argument Delphi Technique

Türkiye Bilişim Vadisinin Bilgisayarlı Argüman Delfi Yöntemi İle Öngörülmesi

Enes Emen, Ercan Salman, Gönül Sekendur, Şadi Evren Şeker

113-120

The Investigation of The Factors Affecting on The Prices of Real Estates In Samsun via Hedonic Price Model

Samsun İli Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle İncelenmesi

Hasan Bulut, Yüksel Öner, Ebrucan İslamoğlu

121-130

Time Series Analysis and Forecasting For Air Pollution In Ankara: A Box-Jenkins Approach

Ankara'daki Hava Kirliliği İçin Zaman Serileri Analizi ve Tahmin: Box-Jenkins Yaklaşımı

Duygu Turgut, İzzettin Temiz

131-138

Outliers in Survival Analysis

Yaşam Çözümlemesinde Aykırı Değerler

Duru Karasoy, Nuray Tuncer

139-152

A Dynamic Performance Management Model

Dinamik Bir Performans Yönetim Modeli

Banu Özkeser, Arzu Uzun

153-168


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.