• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Determination of Factors Affecting Internal Migration in Turkey with Panel Data Analysis

bib

Gaye Karpat Çatalbaş, Ph.D.

Ömer Yarar


Abstract

Migrations which have a long past as the historyof mankind not only make to the people change their residance but also cause a good deal of social, cultural, economical and political consequences. In order to decrease the likehood of disadvantages, it is very important to be able to foresee the factors of migrations. Therefore, the present study aims to desing econometric model of internal migration in Turkey for the period 2008-2012 by using panel data methods. As a result, inter-regional migration analysis on the level of the region's wealth, positive, inflation rate, employment rate and has been found to the problem of terrorism is a negative effect. Also, with the help of the appropriate designated model despite some improvement applied to the arguments from the internal forecasting values for migration have been obtained. this way, it is intended to be the basis for the work to be done to reduce the negative effects of migration.

Keywords: Internal Migration, Migration, Panel Data Analysis

Jel Classification: C33, O15, R23

Türkiye'deki Bölgeler Arası İç Göçü Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi


Öz

İnsanlık tarihi kadar geçmişi bulunan göç hareketleri, sadece insanların yaşadıkları mekanı değiştirmesi olarak gözükse de sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi birçok sonuca neden olmaktadır. Göçün olası zararlarının azaltılması adına, göçe neden olan etkenlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, panel veri analizi ile ekonometrik model kurularak, 2008-2012 dönemi için Türkiye’deki bölgeler arası iç göçün belirleyicilerinin saptanması amaçlanmıştır. Analiz sonucunda, bölgeler arası göç üzerinde bölgenin zenginlik düzeyinin olumlu, enflasyon oranı, istihdam oranı ve terör sorununun ise olumsuz etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, belirlenen uygun model yardımıyla, bağımsız değişkenlerde uygulanan bazı iyileştirmelere karşın iç göçe ilişkin öngörü değerleri elde edilmiştir. Bu sayede iç göçün olumsuz etkilerini azaltmak için yapılacak olan çalışmalara zemin olması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Panel Veri Analizi, İç Göç


Suggested citation

Karpat Çatalbaş, G. & Yarar, Ö. (). Türkiye'deki Bölgeler Arası İç Göçü Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi. Alphanumeric Journal, 3(1), 99-117. http://dx.doi.org/10.17093/aj.2015.3.1.5000113446

References

 • Abadan-Unat, N., (2002). Bitmeyen Göç, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
 • Ackah, C. and Medvedev, D., (2010). Internal Migration in Ghana: Determinants and Welfare Impacts. Institute of Statistical Social and Economic Research and University of Ghana, Legon, 1-24
 • Akdoğan, T. (1998). Göç ve Değişme, İstanbul.
 • Akgür, Zeynep, G., (1997) Türkiye’de Kırsal Kesimden Kente Göç ve Bölgeler Arası Dengesizlik (1970-1993), T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 41-43
 • AREM, İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi, İç Göçten Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Erişim, http://www.arem.gov.tr
 • Baltagi, Badi H., (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley & Sons Ltd, England, 1-21.
 • Bayhan, V., (1997). Türkiye'de İç Göçler Ve Anomik Kentleşme, Sosyoloji Derneği Yayınları:5, DİE Matbaası, Ankara, 1-14.
 • Bülbül, S. ve Köse, A., 2010, Türkiye'de Bölgelerarası İç Göç Hareketlerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi İle İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 39(1), 76-81.
 • Cebula, Rıchard J., (2005). Internal Migration Determinants: Recent Evidence. International Advances in Economic Research, 11, 267–274
 • Celasun, M., Gencer, Hiç A. ve Ersin, Ö.Ö., (2011). Türkiye’deki İç Göçleri Belirleyen Faktörlerin Modellenmesi, International Conference on Eurasian Economies, 12-14 October, Bishkek/Kyrgyzstan.
 • Ceritli İ., Sunar, B. ve Demirci, M., (2005). Ülkemizin İç Göç Yapısındaki Değişim ve Bu Sürecin Nüfus Yapısına Etkileri, 14. İstatistik Araştırma Sempozyumu
 • Çağlayan, S,, 2006, Göç Kuramları, Göç ve Göçmen İlişkisi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ( İLKE) 17, 6
 • Çakır, S., 2011, Geleneksel Türk Kültüründe Göç ve Toplumsal Değişme, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 24, 129-142
 • Çelik, F., 2006, İç Göçlerin İtici Ve Çekici Güçler Yaklaşımı İle Analizi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27, 150-167.
 • Del Rey Poveda, A., (2007). Determinants and consequences of internal and international migration: The case of rural populations in the south of Veracruz, Mexico, Demographıc Research 16(10), 287-314. Publıshed 24 Aprıl http://www.Demographic-Research.Org/Volumes/Vol16/10/
 • Easterlin, Richard A., (1980). Internal Migration in Developing Countries: A Survey Michael Todaro. Chapter in NBER book Population and Economic Change in Developing Countries (1980), Richard A. Easterlin, ed. (pp. 361 - 402) Published in 1980 by University of Chicago, Press National Bureau of Economic Research.
 • Erçevik, H.,2013, Türkiye’deki İç Göçlerin Nedenlerinin Log Lineer Analiz İle İncelenmesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 3-24.
 • Filiztekin, A. and Gökhan, A., (2008). The Determinants of internal Migration In Turkey. Faculty of Art and Social Sciences Sabancı University, Istanbul.
 • Greene, W.H., (2002). Econometric Analysis, Prentice Hall, New Jersey, pp.283-334
 • Gujarati, Damodar N., 2004, Basic Econometrics, Fourth Edition, McGraw-Hill Companies Inc. United States, 636-652.
 • Güngör, N.D., (1997) Education and Economic Growth in Turkey 1980-1990: A Panel Study, ODTÜ Gelişme Dergisi, 24-2, Ankara.
 • Hsiao, C., (2003). Analysis of Panel Data, Second Edition. Cambridge University Press.
 • İçduygu, A. ve Sirkeci, İ., (1999). Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Göç Hareketleri, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 249-267.
 • Johnston, J. and Dinardo, J., (1997). Econometric Methods, 4.Ed., McGraw-Hill, Newyork.
 • Kızılçelik, S. ve Erjem Y., (1992). Açıklamalı Sosyoloji Terimler Sözlüğü, Emre Yayıncılık, Konya, 185.
 • Matyas, L., Sevestre, P., (editors), (2008). The Econometrics of Panel Data: Fundamentals and Recent Developments in Theory and Practice, Springer, 97.
 • Oktik, N., (1997), “Köyün Çekiciliği Kentin İticiliği Toplum ve Göç”, II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü ve Sosyoloji Derneği Yayınları, 82.
 • Özdemir, H. (2012), Türkiye’de İç Göçler Üzerine Genel bir Değerlendirme, Akademik Bakış Dergisi, Mayıs-Haziran, .30.
 • Pazarlıoğlu, M. Vedat, (2001). 1980-1990 Döneminde Türkiye'de İç Göç Üzerine Ekonometrik Model Çalışması, Çukurova Üniversitesi 5. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 1-24.
 • Pazarlıoğlu, M. Vedat, (2007). İzmir Örneğinde İç Göçün Ekonometrik Analizi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(1), 121.
 • SEGE-2011, 2013, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, İllerin ve Bölgelerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, Kalkınma Bakanlığı, Ankara, 50.
 • TGYONA, (2006). Türkiye Göç Ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, 61.
 • TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu web sitesi, www.tuik.gov.tr
 • Yalçın, C., (2004). Göç Sosyolojisi, Anı Yayınları, Ankara, 22-56.
 • Yamak, R. ve Yamak, N., (1999) "Türkiye'de Gelir Dağılımı ve İç Göç", Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1).
 • Yerdelen Tatoğlu, F., (2012). Panel Veri Ekonometrisi, Beta Yayınevi, İstanbul

Volume 3, Issue 1, 2015

2015.03.01.ECON.02

alphanumeric journal

Volume 3, Issue 1, 2015

Pages 99-117

Received: May 3, 2015

Accepted: June 10, 2015

Published: June 30, 2015

Full Text [794.1 KB]

2015 Karpat Çatalbaş, G., Yarar, Ö.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.