• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

alphanumeric journal

Volume 6, Issue 1, 2018


Volume 6, Issue 1, 2018

alphaumeric journal

Volume 6, Issue 1, 2018

Published on June 30, 2018

Editor(s):

Bahadır Fatih Yıldırım
Sultan Kuzu Yıldırım

Research Article

A Hybrid Multi-Criteria Decision Making Approach for New Destination Selection in Aviation Industry

Havacılık Endüstrisinde Yeni Destinasyon Seçimi İçin Hibrit Bir Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı

Tuncay Özcan

1-12

Route Optimization of Malatya Metropolitan Municipality Pesticide Vehicles

Malatya Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Araçlarının Güzergahlarının Optimizasyonu

Hasan Söyler, Eda Fendoğlu

13-24

Risk-Based DEA Efficiency and SSD Efficiency of OECD Members Stock Indices

Risk-Tabanlı VZA ve Stokastik Baskınlık Kriteri ile OECD Üyelerinin Hisse Senedi Endekslerinin Etkinliği

Neslihan Fidan Keçeci, Yonca Erdem Demirtaş

25-36

An Ant Colony Optimization Algorithm Approach for Solving Multi-objective Capacitated Vehicle Routing Problem

Çok Amaçlı Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi Çözümünde Bir Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması Yaklaşımı

Osman Pala, Mehmet Aksaraylı

37-48

Sustainable and Renewable Energy Power Plants Evaluation by Fuzzy TODIM Technique

Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Santrallerinin Bulanık TODIM Yöntemiyle Değerlendirilmesi

A. Çağrı Tolga, Zeynep K. Turgut

49-68

Using an Integrated Grey AHP-MOORA Approach for Personnel Selection: An Application on Manager Selection in the Health Industry

Personel Seçimi için Bütünleşik Gri AHP-MOORA Yaklaşımının Kullanılması: Sağlık Sektöründe Yönetici Seçimi Üzerine Bir Uygulama

Yakup Çelikbilek

69-82

Analysis of Parameters Affecting The Smart Phone Design By Using Fuzzy Kano Model

Akıllı Telefon Tasarımına Etki Eden Parametrelerin Bulanık Kano Modeli İle Analizi

Selçuk Çebi, Esra İlbahar

83-92

Economic Freedom Index Calculation Using FCM

FCM Kullanarak Ekonomik Özgürlük Endeks Hesaplaması

Necati Alp Erilli

93-116

The Econometric Analysis of the Relationship Between Perceived Corruption, Foreign Trade and Foreign Direct Investment in the Context of International Indices

Algılanan Yolsuzluk ile Dış Ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırım Arasındaki İlişkinin Uluslararası Endeksler Bağlamında Ekonometrik Analizi

Büşra Gezikol, Hakan Tunahan

117-132

Attitudes of University Students on Nuclear Power Plants: A Proposal of the Structural Equation Model

Üniversite Öğrencilerinin Nükleer Santraller Hakkındaki Tutumları: Bir Yapısal Eşitlik Model Önerisi

Veysel Yılmaz, Yusuf Bilge

133-150

Implementation Six Sigma of Service Industry: A Case of Tourism Industry

Hizmet Sektöründe Altı Sigma Kalite Felsefesinin Uygulanması: Bir Turizm İşletmesi Örneği

Ötüken Senger, Ömer Cengiz

151-176

Fuzzy Goal Programming Problem Based on Minmax Approach for Optimal System Design

Optimal Sistem Tasarımı İçin Minmaks Tabanlı Bulanık Hedef Programlama Kullanımı

Nurullah Umarusman

177-192

Compositional Data: A Different Perspective to Registered Motor Land Vehicles

Bütünleşik Veri: Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtlarına Farklı Bir Bakış

Levent Terlemez, Cenk İçöz

193-210


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.