• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Examining The Factors Affecting The Employment Increase Of Enterprises In Turkey

bib

Özlem Yorulmaz, Ph.D.

Selay Giray Yakut, Ph.D.

Nimet Melis Esenyel İçen


Abstract

An increase in employment is an important dynamic that contributes to the growth of countries. Labor force, technology, size and age of enterprises are defined as effective factors in the literature. Nevertheless, trouble-free processes in financial opportunities, infrastructure and regulatory agencies have supportive effects. Troubles in these processes are known as obstacles to growth of enterprises. In this study, dynamics and obstacles, as well as other factors that affect employment increase have been analyzed using World Bank Enterprise Survey (2015) for 6006 enterprises that are operating in Turkey. With reference to knowledge in this survey, the increases in the number of employees between the years of 2012 and 2014 were calculated. These increases were transformed into a categorical variable. The relationship between this categorical variable with the gender of executives, educational level of executives, the industry that enterprise belongs to, the age of the enterprise, the size of enterprise and obstacles were investigated. Multiple correspondence analysis and logistic regression were used in the analysis. According to the findings, the age of the enterprises, the educational level of executives, the industry that the enterprise belongs to, inadequately educated employees, political instability as well as tax administration have an effect on increases in employment.

Keywords: Correspondence Analysis, Logistic Regression Analysis, World Bank Enterprises Survey

Jel Classification: C1, C39

Türkiye’deki İşletmelerin İstihdam Artışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi


Öz

İstihdam artışı ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunan bir dinamiktir. Literatürde, beşeri sermaye, teknoloji, işletmelerin büyüklüğü ve yaşı işletmelerin büyümesinde etkili olan faktörler olarak sıralanır. Bununla beraber altyapıda, finansal olanaklarda ve düzenleyici kuruluşlarda sorunsuz işleyiş işletmelerin büyümesi üzerinde destekleyici bir etkiye sahiptir. Ancak bu yapıda karşılaşılan aksaklıklar, işletmelerin büyüme konusunda karşılaştıkları engellerdir. Bu çalışmada, istihdam artışını etkileyen dinamikler ve yanı sıra engeller, Dünya Bankası’nın düzenlediği 2015 yılı İşletme Anketlerinden faydalanılarak, Türkiye’de faaliyet gösteren 6006 işletme üzerinden değerlendirilmiştir. Bu ankette yer alan 2012 ve 2014 yılı çalışan sayıları bilgisinden hareketle istihdam artışları hesaplanmış ve bu artışlar kategorik veriye dönüştürülmüştür. Elde edilen bu kategorik değişken ile yöneticilerin cinsiyeti, eğitim düzeyi, işletmenin yer aldığı sektör, işletmenin yaşı, büyüklüğü, işletmelerin karşılaştıkları engeller arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada çoklu uyum analizi ve lojistik regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, işletmenin yaşı, yöneticinin eğitim düzeyi, sektör, yetersiz eğitimli işgücü, politik istikrarsızlık ve vergi yönetimi işletmelerin istihdam artışı üzerinde etkili olan değişkenlerdir.

Anahtar Kelimeler: Dünya Bankası İşletme Anketi, Lojistik Regresyon Analizi, Uyum Analizi


Suggested citation

Yorulmaz, Ö., Giray Yakut, S. & Esenyel İçen, N. M. (). Türkiye’deki İşletmelerin İstihdam Artışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Alphanumeric Journal, 7(1), 71-86. http://dx.doi.org/10.17093/alphanumeric.475155

References

 • Akman, A. (2007), Kobiler ve Ekonomideki Yeri, 10 Ekim 2018 tarihinde http://www.memleket.com.tr/news_detail.php?id=12797 adresinden erişildi.
 • Alpuan, O., Demir H., Oktav M., Ü. N. (1993), İşletme Ekonomisi ve Yönetim, 3. Baskı, İstanbul: Beta basın yayım dağıtım.
 • Barkham, R., Gudgin, G., Hart, M., & Hanvey, E. (1996), The Determinants of Small Firm Growth: an inter-regional study in the UK, 1986-90 Jessica Kingsley. London.
 • Bayram, M. Ü. (2017), İşletmelerin Ekonomideki Önemi ve İşletme Yönetimi, 10 Ekim 2018 tarihinde http://blog.milliyet.com.tr/isletmelerin-ekonomideki-onemi-ve-isletme-yonetimi/Blog/?BlogNo=564493 adresinden erişildi.
 • Beck, T. (2007), Financing Constraints of SME's in Developing Countries: Evidence, Determinants and Solutions, KDI 36th Anniversary International Conference (ss. 26–27).
 • Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2005), Financial and Legal Constraints To Growth: Does Firm Size Matter?, The Journal of Finance, 60(1), 137–177.
 • Beysi, G. (2018), KOBİ'lerin Türkiye Ekonomisine Katkıları, 10 Ekim 2018 tarihinde https://www.kobice.com/genel/kobilerin-turkiye-ekonomisine-katkilari/ adresinden erişildi.
 • Bravo-Biosca, A., Menon, C., & Criscuolo, C. (2016), What Drives The Dynamics of Business Growth?, Economic Policy, 31(88), 703–742.
 • Chavis, L., Klapper, L., & Love, I. (2010), International Differences in Entrepreneurial Finance, Age, 1, 2.
 • Çilan, Ç. A. (2013), Sosyal Bilimlerde Kategorik Verilerle İlişki Analizi, (2. Baskı). Pegem Yayıncılık.
 • Cliff, J. E. (1998), Does One Size Fit All? Exploring The Relationship Between Attitudes Towards Growth, Gender, Journal of Business Venturing, 13(6), 523–543.
 • Coad, A. (2007), Firm Growth: A Survey, Max Planck Institute of Economics, Papers on Economics and Evolution No. 0703, Jena.
 • Cooley, T. F., & Quadrini, V. (2001), Financial Markets and Firm Dynamics, American Economic Review, 91(5), 1286–1310.
 • Cooney, T. M., & Malinen, P. (2004). Firm Growth as a Research Issue in New Perspectives on Firm Growth, European Council for Small Business and Entrepreneurship Publication.
 • Evans, D. S. (1987a), Tests of Alternative Theories of Firm Growth, Journal of Political Economy, 95(4), 657–674.
 • Evans, D. S. (1987b), The Relationship Between Firm Growth, Size, and Age: Estimates for 100 Manufacturing Industries, The Journal of Industrial Economics, 567–581.
 • Fairlie, R. W., & Robb, A. M. (2009), Gender Differences in Business Performance: Evidence From The Characteristics of Business Owners Survey, Small Business Economics, 33(4), 375.
 • Fischer, E. (1992), Sex Differences and Small-Business Performance Among Canadian Retailers and Service Providers, Journal of Small Business & Entrepreneurship, 9(4), 2–13.
 • Fischer, E. M., Reuber, A. R., & Dyke, L. S. (1993), A Theoretical Overview and Extension Of Research On Sex, Gender, And Entrepreneurship, Journal of Business Venturing, 8(2), 151–168.
 • Forsaith, D. M., & Hall, J. (2000), Financial performance and the size of a business, Orator Corporation.
 • Geroski, P. A. (2002), The Growth of Firms in Theory And in Practice, Competence, Governance, and Entrepreneurship-Advances in Economic Strategy Research.
 • Harrison, R. T., & Mason, C. M. (2007), Does Gender Matter? Women Business Angels And The Supply of Entrepreneurial Finance, Entrepreneurship Theory and Practice, 31(3), 445–472.
 • İskenderoğlu, Ö. (2008), İşletmelerin Büyümesinde Büyüklüğün Etkisi: Türkiye İçin Bir İnceleme, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Johnsen, G. J., & McMahon, R. G. P. (2005), The Pecking Order Theory and SME's Financing: Insight Into Themediterranean Area and A Study in Themoroccan Context. International Small Business Journal, 23(2), 115–142.
 • Jovanovic, B. (1982), Selection and the Evolution of Industry, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 649–670.
 • Kadrizade, R. (1986). İşletmelerde Büyüme ve Türkiye’deki İşletmelerde Büyüme Büyüklük ve Karlılık İlişkileri. İstanbul Üniversitesi.
 • Klette, T. J., & Kortum, S. (2004), Innovating Firms And Aggregate Innovation, Journal of Political Economy, 112(5), 986–1018.
 • Külahçı, E. (1988), Büyümeyi Amaç Edinen İşletmelerde Finansal Yapı Dengesi: Sorunlar ve Örnek Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Levy, B. (1993), Obstacles to Developing Indigenous Small and Medium Enterprises: An Empirical Assessment, The World Bank Economic Review, 7(1), 65–83.
 • Love, I. (2003), Financial Development and Financing Constraints: International Evidence From The Structural Investment Model, The Review of Financial Studies, 16(3), 765–791.
 • Magoutas, A., Agiomirgianakis, G., & Papadogonas, T. (2011), Education and firm performance: Empirical evidence from Greece, International Journal of Economic Research, 8(2), 141–152.
 • Mert, M. (2017), Yatay Kesit Veri Analizi Bilgisayar Uygulamaları, Detay Yayıncılık.
 • Onaral, I. (2015), İşletmelerin Ekonomideki Önemi, 09 Ekim 2018 tarihinde http://www.ekodialog.com/isletme_ekonomisi/isletmelerin_onemi.html adresinden erişildi.
 • Pissarides, F. (1999), Is Lack of Funds The Main Obstacle To Growth? EBRD’s Experience With Small-And Medium-Sized Businesses İn Central And Eastern Europe, Journal of Business Venturing, 14(5–6), 519–539.
 • Pissarides, F., Singer, M., & Svejnar, J. (2003), Objectives and Constraints of Entrepreneurs: Evidence From Small and Medium Size Enterprises in Russia and Bulgaria, Journal of Comparative Economics, 31(3), 503–531.
 • Porta, R. L., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998), Law and Finance. Journal of Political Economy, 106(6), 1113-1155.
 • Queiró, F. (2016), The Effect of Manager Education On Firm Growth, QJ Econ, 118(4), 1169–1208.
 • Rajan, R., & Zingales, L. (1998), Financial Development and Growth, American Economic Review, 88(3), 559-586.
 • Singh, S. P., Reynolds, R. G., & Muhammad, S. (2001), A Gender-Based Performance Analysis of Micro and Small Enterprises in Java, Indonesia, Journal of Small Business Management, 39(2), 174–182.
 • Şeker, M. & Correa, P. G., (2010), Obstacles To Growth For Small and Medium Enterprises in Turkey, The World Bank.
 • TÜİK, (2015), İstatistiklerle Türkiye, 10 Ekim 2018 tarihinde https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7330775/7339623/Turkey+_in_statistics_2015.pdf/317c6386-e51c-45de-85b0-ff671e3760f8 adresinden erişildi.
 • Watson, J. (2002), Comparing The Performance of Male and Female-Controlled Businesses: Relating Outputs To Inputs, Entrepreneurship Theory and Practice, 26(3), 91–100.
 • Wurgler, J. (2000), Financial Markets and The Allocation of Capital, Journal of Financial Economics, 58(1–2), 187–214.
 • Yasuda, T. (2005), Firm Growth, Size, Age And Behavior in Japanese Manufacturing, Small Business Economics, 24(1), 1–15.
 • Zampetakis, L. A., Bakatsaki, M., Kafetsios, K., & Moustakis, V. S. (2016), Sex Differences in Entrepreneurs’ Business Growth İntentions: An Identity Approach, Journal of Innovation and Entrepreneurship, 5(1), 29.
 • Zhou, H., & De Wit, G. (2009), Determinants and Dimensions of Firm Growth, SCALES EIM Research Reports (H200903).

Volume 7, Issue 1, 2019

2019.07.01.ECON.03

alphanumeric journal

Volume 7, Issue 1, 2019

Pages 71-86

Received: Oct. 26, 2018

Accepted: April 5, 2019

Published: June 30, 2019

Full Text [746.2 KB]

2019 Yorulmaz, Ö., Giray Yakut, S., Esenyel İçen, NM.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.