• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Effect of Real Estate Investment Trusts Portfolio Structure on the Market Performance

bib

İbrahim Sırma, Ph.D.


Abstract

Real Estate Investment Trusts (REITs) are the companies that manage portfolio by investing at least fifty-one percent of the assets they own in real estate assets. REITs must be a public company.in the same way, twenty percent of the share certificates must be traded on the stock exchange. The most important reason for the provision of this status to REITs by Regulatory institutions is to enable investors to be partners in the returns of the projects in the REIT portfolio through the stock exchange. Thus, investors who want to get rid of the sale of real estate or rent income invest in the shares of REITs. Theoretically, investors expect the value of the shares to be priced over the earnings of the company's assets. However, investment instruments traded in the market are affected by systematic and non-systematic risk factors. The purpose of this study was to investigate whether the shares of REITs were affected more by company assets or by the market. In this study, the effect of the increase in the assets of REICs traded between 2007 and 2017 on stock returns was investigated. This research was done with a panel data analysis. As a result of the analysis, it is concluded that the increase in the assets of REITs is not as effective as the factors affecting the whole market.

Keywords: Market Value, Panel Data Analysis, Real Estate Investment Trusts

Jel Classification: C40

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföy Yapısının Piyasa Performansına Etkisi


Öz

Gayrimenkul yatırım ortaklıları (GYO), sahip oldukları kaynağın en az yüzde ellibirini gayrimenkul varlıklara yatırım yaparak portföy işleten kuruluşlardır. GYO’lar hukuki statüleri gereği halka açıktırlar ve pay senetlerinin asgari yüzde yirmibeşi borsada işlem görmek zorundadır Düzenleyici kurumlar tarafından GYO’lara bu statünün sağlanmasının en önemli nedeni, büyük gayrimenkul projelerine yatırım yapamayan ve kazancına ortak olamayan yatırımcıların, borsa üzerinden GYO portföyünde olan projelerin getirilerine ortak olma imkanı sağlamaktır. Böylece GYO’ların portföylerindeki gayrimenkullerin satışından veya kira getirisinden nemalanmak isteyen yatırımcılar, GYO’ların pay senetlerine yatırım yaparlar. Yatırımcılar, teorik olarak pay senetlerinin borsa değerinin, şirket varlıklarının sağladığı kazanç üzerinden fiyatlanmasını bekler. Ancak piyasada işlem gören yatırım araçları sistematik ve sistematik olmayan risk unsurlarından etkilenir. Bu çalışmada, GYO’ların pay senetlerinin getiri oranlarının şirket varlıkları üzerinden mi yoksa piyasadan mı daha ağırlıklı olarak fiyatlandığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında Borsa İstanbul’da 2007- 2017 yılları arası işlem gören GYO’ların varlıklarındaki değer artışının, hisse senedi getir oranları üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma bir panel veri analizi ile yapılmış ve analiz sonucunda GYO’ların sahip oldukları varlıklardaki artışının, hisse senedi fiyatları üzerinde piyasanın genelini etkileyen faktörler kadar etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları , Panel Veri Analizi, Piyasa Değeri


Suggested citation

Sırma, İ. (). Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföy Yapısının Piyasa Performansına Etkisi. Alphanumeric Journal, 7(1), 25-36. http://doi.org/10.17093/alphanumeric.418874

References

 • Akçay, B. (1999). Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları. Ankara: Bilkamat Yayınevi.
 • Baltagi, B. H. (1995). Econometric Analysis of Panel Data. Newyork: John Wiley and Sons.
 • Bultimer, R. J., Hyland, D. C., & Sanders, A. B. (2005). REITs, IPO Waves and Long Run Performance . Real Estate Economics, 51-87.
 • Çelik, Ş., & Manan, M. T. (2018). Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Risk İle Performans İlişkisi. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 60-79.
 • Deran, A., Sarıay, İ., & Savaş, İ. (2013). İMKB’de İşlem Gören Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 195-203.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortakları Derneği. (2017, 11 11). www.gyoder.org.tr: http://www.gyoder.org.tr/gyolarin-listesi adresinden alındı
 • Gayrimenkul Yatırım Ortakları Derneği. (2017, 11 9). Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2017 3.Çeyrek Raporu. İstanbul: Gyoder. www.gyoder.org.tr: http://www.gyoder.org.tr/img/mc-content/20171124151357_2583gyoder-gosterge-2017.pdf adresinden alındı
 • Gayrimenkul Yatırım Ortakları Derneği. (2017). Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2017 3.Çeyrek Raporu. İstanbul.
 • Hepşen, A., & Kıyılar, M. (2010). Performance Appraisal of Real Estate Investment Tursts (REITs) : A Practice in Istanbul Stock Exchange. Journal of Business Administration-Yönetim, 11-23.
 • Hepşen, A., Berberoğlu, M. G., & Aydın, O. (2017). Real Estate Investment Trusts In Turkey: Structure, Analysis, And Strategy. Journal of Business Economics and Finance, 191-199.
 • Kaçıra, B. F. (2009). Gayrimemenkul Yatırım Ortaklıkları. İstanbul: Bea Basım Yayın.
 • Kennedy, P. (2006). Ekonometri Kılavuzu, Çev. M.Saımeşeli ve Ş. Açıkgöz. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • REIT. (2017, 12 8). www.reit.com: https://www.reit.com/data-research/data/us-reit-industry-equity-market-cap adresinden alındı
 • Sermaye Piyasası Kurulu. (2017, 9 9). www.spk.gov.tr. http://mevzuat.spk.gov.tr/ adresinden alındı
 • Smith, K. V., & Shulman, D. (1976). The Performance of Equity Real Estate Investment Trusts. Financial Analysts Journal, 61-66.
 • SPK. (2018, 10 12). www.spk.gov.tr: http://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/AylikIstatistikBultenleri adresinden alındı
 • Şahin, O. F. (2005). The Performance of Acquisitions in the Real Estate Investment Trust Industry. Journal of Real Estate Research, 321-342.
 • Şarkaya, C. (2007). Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları üzerine bir inceleme ve Türkiye'ye ilişkin sektör analizi. Sosyal Bilimler Dergisi, 175-190.
 • Tanrıverdi, H. (2017, 9 9). Gayrimenkul Değerleme Esasları. www.spl.com.tr: https://www.spl.com.tr/spl/eep/kurumportal/Content/sinav-calisma-notlari/56/ adresinden alındı
 • Tatoğlu, F. Y. (2012). Panel Veri Ekonometri Stata Uygulamalı. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Tüzüntürk, S. (2007). Panel Veri Modellerinin Tahmininde Parametre Hetorjenliğinin Önemi : Geleneksel Philips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisasi ve İdari Bilimler Dergisi, 1-14.
 • Yetgin, F. (2002). GYO'ların Performans Değerlemesi ve Türkiye Uygulaması. İstanbul: İMKB Yayınları.
 • Zietz, E., Sirmans, S., & Friday, S. (2003). The environment and performance of real estate investment trusts. Journal of Real Estate Portfolio Management, 9(2), 127-165.

Volume 7, Issue 1, 2019

2019.07.01.ECON.01

alphanumeric journal

Volume 7, Issue 1, 2019

Pages 25-36

Received: May 5, 2018

Accepted: Jan. 1, 2019

Published: June 30, 2019

Full Text [574.3 KB]

2019 Sırma, İ.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.