• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Analysis of Social Media Use and Manners In Terms of Uses and Satisfaction Approach: ESOGU Case Study

bib

Fatih Çemrek, Ph.D.

Hilal Baykuş

Özer Özaydın, Ph.D.


Abstract

In recent years, it is possible to say that the most important development in web tecnology has been the switch from Web1.0 to Web2.0. The possibilities offered by this new tecnological infrastructure to the individuals involved, have not only made them viewers, but also active users and contribute in the production. Of this content. Thus the internet has become a more interactive, collaborative and participatory platform. With the internet adopted by the target audience, they can show their impact o a wider audience through social media which are gaining strength trough social networking. Social media, social metworks, blogs and microblogs target the andience and are used to establish communication based on web applications electoronic media television, radio broadcasts are stimulation applicators that makes the individual reel the creation of virtual world stimulation, create strong interpersonal communication environments. The approach that users need to chose their communication tools according to their needs and grafiticationsi has developed an active and argumentive audience. The purpose of this study, was to reveal the frame work of college students attitudes and behaviors regarding the use of social medias “uses and gratifications approach”.

Keywords: ESOGU, Factor Analysis, Social Media, Students of University

Jel Classification: C10, L82, M30

Sosyal Medya Kullanım ve Davranışlarının Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği


Öz

Son yıllarda web teknolojilerinde yaşanan en önemli gelişmenin Web1.0 teknolojilerinden Web 2.0 teknolojilerine geçilmesi olduğunu söylemek mümkündür. Bu yeni teknolojik alt yapının sunduğu olanaklarla bireyler, sadece kendilerine sunulan içeriğin birer izleyicisi olmaktan çıkarak, içeriklere katkıda bulunabilen ve içeriklerin üretilmesi sürecine dahil olabilen aktif kullanıcılar haline gelmişlerdir. Böylelikle internet, çok daha etkileşimli, işbirlikli ve katılımlı bir platforma dönüşmüştür. İnternet ile birlikte hedef kitle tarafından benimsenen ve güç kazanan sosyal medya ortamları özellikle sosyal paylaşım ağları sayesinde etkisini daha geniş kitleler üzerinde gösterebilmektedir. Sosyal medya, sosyal ağlar, bloglar, microbloglar, hedef kitle ile iletişimi kurmak için yararlanılan web tabanlı uygulamalar, elektronik ortamdaki televizyon, radyo yayınları bireyin kendini içinde bulduğu ya da hissettiği sanal dünyaların yaratıldığı simülasyon uygulamaları, kişilerarası iletişimi güçlü kılan ortamları doğurmaktadır. İzleyicilerin gereksinimlerine göre iletişim araçlarını ve içeriklerini seçtikleri görüşünü getiren kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, aktif izleyici savını geliştirmiştir. İnsanların basit bir şekilde davranma yerine, çevrelerine etki yapan aktif ajanlar olarak kabul edildiği yaklaşıma göre, bu ajanlar etkinlikleri seçme yolları arasından amaçlarına uygun tercihler yapma gücüne sahiptirler. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı konusunda tutum ve davranışlarını “kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı” çerçevesinde ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: ESOGÜ, Faktör Analizi, Sosyal Medya, Üniversite Öğrencileri


Suggested citation

Çemrek, F., Baykuş, H. & Özaydın, Ö. (). Sosyal Medya Kullanım ve Davranışlarının Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği. Alphanumeric Journal, 2(2), 61-76. http://dx.doi.org/10.17093/aj.2014.2.2.5000084657

References

 • Akçay, H., (2011), Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı:Gümüşhane Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi,Güz, sayı:33. s.138-161
 • Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Bayram, N. (2004). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi
 • Büyüköztürk, Ş.,(2002), Faktör Analizi : Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yöntemi Dergisi, sayı: 32,s.470-480
 • Durusoy,O.,(2011), Öğretmen Yetiştirmede Web 2.0 ve Dijital Video Teknolojilerinin Kullanılarak Öğretmenlik Öz-yeterliliğinin Geliştirilmesi,Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir
 • Genç,Z.,(2010), Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı:Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği, Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10 - 12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi
 • Hazar, M., (2011), Sosyal Medya Bağımlılığı, Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Bahar 2011, Sayı:32 s.152-175
 • Kalaycı, Ş. (2010). Faktör analizi. SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (Ed: Ş. Kalaycı). Ankara: Asil Yayıncılık, ss.321-331.
 • Karaman,S., Yıldırım,S. ve Kaban,A.,(2008), Öğrenme 2.0 Yaygınlaşıyor:Web 2.0 Uygulamalarının Eğitimde Kullanımına İlişkin Araştırmalar ve Sonuçları, inet-tr’08 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 22-23 Aralık 2008, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
 • Koçak,N.G.,(2012), Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarının ve Motivasyonlarının Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir’de Bir Uygulama, Doktora Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı
 • Grosseck, G.,(2011), “To Use Or Not To Use Web 2.0 In Higher Education”, Procedia Social and Behavioral Sciences
 • Nakip, M. (2006). Pazarlama araştırmaları: teknikler ve SPSS destekli uygulamalar. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Özdamar,K.,(1999),Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-2,Eskişehir,s.502
 • Büyüköztürk, Ş.,(2002), Faktör Analizi : Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yöntemi Dergisi, sayı: 32,s.470-480
 • Sheldon,P.,(2008),Student favorite: Facebook and motives for its use. Southwestern Mass Communication Journal, Spring
 • Tavşancıl,E.,(2002),Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi,Ankara,s.224.
 • http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web20.html?page=1%3E%20 (erişim tarihi, 08.05.2014)
 • http://sosyalmedya.co/gsb-sosyal-medya-arastirmasi/ (erişim tarihi ,08.05.2014)

Volume 2, Issue 2, 2014

2014.02.02.STAT.02

alphanumeric journal

Volume 2, Issue 2, 2014

Pages 61-76

Received: Sept. 26, 2014

Accepted: Oct. 11, 2014

Published: Dec. 31, 2014

Full Text [607.5 KB]

2014 Çemrek, F., Baykuş, H., Özaydın, Ö.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.