• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

STAT

Statistics Articles

2023.11.01.STAT.01

Published: 18.07.2023

2022.10.01.STAT.01

Published: 30.06.2022

2022.10.01.STAT.02

Published: 30.06.2022

2021.09.02.STAT.01

Published: 31.12.2021

2021.09.02.STAT.02

Published: 31.12.2021

2021.09.02.STAT.03

Published: 31.12.2021

2021.09.02.STAT.04

Published: 31.12.2021

2021.09.01.STAT.01

Published: 30.06.2021

2021.09.01.STAT.02

Published: 30.06.2021

Classification of Cancer Types by Cluster Analysis Methods

by Aynur İncekırık, Öznur İşçi Güneri, Burcu Durmuş


2020.08.02.STAT.01

Published: 31.12.2020

2020.08.02.STAT.02

Published: 31.12.2020

2020.08.01.STAT.01

Published: 30.06.2020

Mediation Role of Anxiety in the Effect of Employee Perceptions of Job Insecurity on Organizational Citizenship Behaviors
Çalışanların İş Güvencesizliğine Yönelik Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisinde Kaygının Aracı Rolü

by Seda Mumlu Karanfil, Altan Doğan


2019.07.02.STAT.01

Published: 31.12.2019

2019.07.02.STAT.02

Published: 31.12.2019

2019.07.02.STAT.03

Published: 31.12.2019

Investigation of the World Railway Sector Development Prospects and Turkey's Status
Demiryolu Sektöründe Dünya Gelişme Beklentileri ve Türkiye’nin Durumunun Araştırılması

by Alper Uğur


2019.07.02.STAT.04

Published: 31.12.2019

Research of Suicide Rates for OECD Members Countries: A Cluster Analysis Work
OECD Üye Ülkeleri için İntihar Oranları Araştırması: Bir Kümeleme Analizi Çalışması

by Hülya Şen, İrem Varürer


2019.07.02.STAT.05

Published: 31.12.2019

Buckley-James Model in Survival Analysis
Yaşam Çözümlemesinde Buckley-James Modeli

by Burcu Özcan, Duru Karasoy


2019.07.01.STAT.01

Published: 14.07.2019

Measuring Digital Divide by Using Confirmatory Factor Analysis and MANOVA : A Case of Turkey
Dijital Bölünmenin Doğrulayıcı Faktör Analizi ve MANOVA ile Ölçülmesi: Türkiye Örneği

by Çiğdem Arıcıgil Çilan


2019.07.01.STAT.02

Published: 30.06.2019

Comparison of Parametric and Non-Parametric Estimation Methods in Linear Regression Model
Doğrusal Regresyon Modelinde Parametrik ve Parametrik Olmayan Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırması

by Tolga Zaman, Kamil Alakuş


2019.07.01.STAT.03

Published: 30.06.2019

Investigation of Attitude About Nuclear and Renewable Energy by Using Partial Least Squares Structural Equation Modeling
Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesiyle (PLS-YEM) Nükleer ve Yenilenebilir Enerjiye İlişkin Tutumların Araştırılması

by Veysel Yılmaz, Yasemin Can, Nil Aras


2018.06.02.STAT.03

Published: 31.12.2018

Discrete Survival Time Models: An Application on Marriage Duration
Kesikli Yaşam Süresi Modelleri: Evlilik Süreleri Üzerine Bir Uygulama

by Hilal Ölmez Hosta, Nihal Ata Tutkun


2018.06.02.STAT.04

Published: 31.12.2018

Marshall-Olkin Half Logistic Distribution with Theory and Applications
Teori ve Uygulamaları ile Marshall-Olkin Yarı Lojistik Dağılımı

by Diren Yeğen, Gamze Özel


2018.06.02.STAT.05

Published: 31.12.2018

Investigation of The Satisfaction of The Individuals of The Community Transportation: The Case of Eskisehir Province
Bireylerin Toplu Taşımacılık Hizmetinden Memnuniyetlerinin Araştırılması: Eskişehir İli Örneği

by Fatih Çemrek


2018.06.02.STAT.02

Published: 30.12.2018

Why Do Consumers Behave Differently in Personal Information Disclosure and Self-Disclosure? The Role of Personality Traits and Privacy Concern
Tüketiciler Kişisel Bilgilerini İşletmelerle ve Kişilerle Paylaşırken Niçin Farklı Davranırlar? Kişilik Özellikleri ve Gizlilik Endişesinin Rolü

by Erdem Özkan


2018.06.02.STAT.01

Published: 01.10.2018

Evaluation of Business Manager's Reverse Logistics Perspectives: Sample of Malatya Organized Industrial
İşletme Yöneticilerinin Tersine Lojistiğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Malatya Organize Sanayi Örneği

by Mevlüt Türk, Kadir Keke, Mustafa Deste


2018.06.01.STAT.03

Published: 30.06.2018

Compositional Data: A Different Perspective to Registered Motor Land Vehicles
Bütünleşik Veri: Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtlarına Farklı Bir Bakış

by Levent Terlemez, Cenk İçöz


2018.06.01.STAT.01

Published: 27.06.2018

Attitudes of University Students on Nuclear Power Plants: A Proposal of the Structural Equation Model
Üniversite Öğrencilerinin Nükleer Santraller Hakkındaki Tutumları: Bir Yapısal Eşitlik Model Önerisi

by Veysel Yılmaz, Yusuf Bilge


2018.06.01.STAT.02

Published: 27.06.2018

Implementation Six Sigma of Service Industry: A Case of Tourism Industry
Hizmet Sektöründe Altı Sigma Kalite Felsefesinin Uygulanması: Bir Turizm İşletmesi Örneği

by Ötüken Senger, Ömer Cengiz


2017.05.03.STAT.01

Published: 25.12.2017

Measurement of Service Quality at Tax Chambers by SERVQUAL Analysis
Vergi Dairesinde Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Analiziyle Ölçümü

by Erkan Arı, Veysel Yılmaz, Can Özkan


2017.05.02.STAT.04

Published: 09.12.2017

Investigation of Turkey's Provinces by Sexual Crimes
Türkiye'deki İllerin Cinsel Suçlar Açısından İncelenmesi

by Hülya Şen, Kübra Yazıcı


2017.05.02.STAT.03

Published: 29.11.2017

Classification of Gene Samples Using Pair-Wise Support Vector Machines
Gen Örneklerinin Eşli Destek Vektör Makinesi ile Sınıflandırılması

by Engin Taş


2017.05.02.STAT.02

Published: 19.10.2017

Determination of The Factors Affecting The Success of The Students of Econometry Department: Manisa Celal Bayar University Sample
Ekonometri Bölümü Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği

by Rıdvan Keskin, Aynur İncekırık


2017.05.02.STAT.01

Published: 15.10.2017

The Relationship between Socio-Economic Development, Corruption and Health Indicators: Application of Partial Least Squares Structural Equation Modeling
Sosyo-Ekonomik Kalkınma, Yolsuzluk ve Sağlık Göstergeleri Arasındaki İlişki: Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması

by Özlem Yorulmaz


2017.05.01.STAT.01

Published: 30.06.2017

The Comparison of Satisfaction Levels of Southeastern Anatolian Provinces by Multidimensional Scaling Analysis
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki İllerin Memnuniyet Düzeylerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Karşılaştırılması

by Noyan Aydın, Elif Yalçın


2017.05.01.STAT.02

Published: 30.06.2017

Tied Survival Times In Survival Analysis
Yaşam Çözümlemesinde Eş Zamanlı Yaşam Süreleri

by Duru Karasoy, Sena Keskin Kaplan


2017.05.01.STAT.03

Published: 30.06.2017

Examining the Factors Influential on Smart Phone Users' Satisfaction Levels: A Case Study from Eskisehir
Akıllı Telefon Kullanıcılarının Memnuniyet Düzeylerinde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi: Eskişehir Örneği

by Hatice Şamkar


2015.03.02.STAT.05

Published: 31.12.2016

Some Robust Estimation Methods and Their Applications
Bazı Robust Tahmin Yöntemleri ve Uygulamaları

by Tolga Zaman, Kamil Alakuş


2016.04.02.STAT.04

Published: 06.12.2016

Investigating The Factors Which Are Effective On Ice Cream Consumption Of Consumers
Dondurma Tüketimi Tercihini Etkileyen Özelliklerin Konjoint Analizi İle Belirlenmesi

by Gamze Özel, Rıdvan Ceylan


2016.04.02.STAT.05

Published: 06.12.2016

An Investigation for the Determination of Customer Satisfaction About Furniture Designs Used In Thermal Hotel Business
Termal Otel İşletmelerinde Kullanılan Mobilya Tasarımları Hakkında Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

by Hatice Yılmaz, Fatih Çemrek


2016.04.02.STAT.06

Published: 06.12.2016

Determining the Risk Factors Causing Cancer with Logistic Regression Analysis
Lojistik Regresyon Analizi ile Kanser Hastalığına Neden Olan Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

by Hatice Şamkar, Ayşe Gül Yıldırım, Özge Delibaş


2016.04.02.STAT.03

Published: 29.11.2016

First and Second Order Confirmatory Factor Models With Service And Product Quality Perceptions of Supermarket Customers: An Empirical Investigation
Süpermarket Müşterilerinin Hizmet ve Ürün Kalitesi Algılarıyla Birinci ve İkinci Mertebe Doğrulayıcı Faktör Modelleri: Deneysel Bir Araştırma

by Gülhayat Gölbaşı Şimşek


2016.04.02.STAT.02

Published: 29.09.2016

Robust Principal Component Analysis Based on Modified Minimum Covariance Determinant in the Presence of Outliers
Aykırı Gözlemlerin Varlığında Uyarlanmış En Küçük Kovaryans Determinant Tahminine Dayalı Dayanıklı Temel Bileşenler Analizi

by Bilal Barış Alkan


2016.04.02.STAT.01

Published: 26.09.2016

Assessment of PISA 2012 Results With Quantile Regression Analysis Within The Context of Inequality In Educational Opportunity
Eğitimde Fırsat Eşitsizliği Bağlamında PISA 2012 Sonuçlarının Kantil Regresyon Analizi İle Değerlendirilmesi

by Sevda Gürsakal, Dilek Murat, Necmi Gürsakal


2016.04.01.STAT.02

Published: 30.06.2016

Unshared and Shared Frailty Models
Paylaşılmamış ve Paylaşılmış Zayıflık Modelleri

by Nihal Ata Tutkun, Diren Yeğen


2016.04.01.STAT.01

Published: 12.04.2016

Assessing The Effects of Various Socio-Economic and Health Indicators on HDI Country Categories
Çeşitli Sosyo-Ekonomik ve Sağlık Göstergelerinin İnsani Gelişme Endeksi Ülke Kategorileri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

by Özlem Yorulmaz


2015.03.02.STAT.01

Published: 31.12.2015

Determinants of Mobile Penetration to Forecast New Broadband Adoption: OECD Case
Yeni Geniş Bant Adaptasyonunu Tahminlemede Mobil Penetrasyonun Belirleyicileri: OECD Örneği

by Lütfü Şağbanşua, Osman Şahin, Muhterem Çöl


2015.03.02.STAT.02

Published: 31.12.2015

A Bayesian Approach Proposal For Inventory Cost and Demand Forecasting
Envanter Maliyeti ve Talep Tahmini için Bayes Yaklaşımı Önerisi

by Sinan Apak


2015.03.02.STAT.03

Published: 31.12.2015

Modified Exponential Type Estimator for Population Mean Using Auxiliary Variables In Stratified Random Sampling
Tabakalı Rasgele Örneklemede Yardımcı Değişkenler Kullanarak Kitle Ortalaması İçin Değiştirilmiş Üstel Tip Tahmin Edici

by Gamze Özel


2015.03.02.STAT.04

Published: 31.12.2015

A Comparison of Artificial Neural Networks and Multiple Linear Regression Models As Predictors of Discard Rates In Plastic Injection Molding
Plastik Enjeksiyon Kalıplamada Iskarta Oranı Tahmininde Yapay Sinir Ağları ve Çoklu Doğrusal Regresyon Modellerin Karşılaştırılması

by Vesile Sinem Arıkan Kargı


2015.03.02.STAT.06

Published: 31.12.2015

The Investigation of The Factors Affecting on The Prices of Real Estates In Samsun via Hedonic Price Model
Samsun İli Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle İncelenmesi

by Hasan Bulut, Yüksel Öner, Ebrucan İslamoğlu


2015.03.02.STAT.07

Published: 31.12.2015

Time Series Analysis and Forecasting For Air Pollution In Ankara: A Box-Jenkins Approach
Ankara'daki Hava Kirliliği İçin Zaman Serileri Analizi ve Tahmin: Box-Jenkins Yaklaşımı

by Duygu Turgut, İzzettin Temiz


2015.03.02.STAT.08

Published: 31.12.2015

Outliers in Survival Analysis
Yaşam Çözümlemesinde Aykırı Değerler

by Duru Karasoy, Nuray Tuncer


2015.03.01.STAT.01

Published: 30.06.2015

Performance Of Shannon's Maximum Entropy Distribution Under Some Restrictions: An Application On Turkey's Annual Temperatures
Shannon'un Maksimum Entropi Dağılımının Bazı Kısıtlar Altındaki Performansı: Türkiye'nin Yıllık Hava Sıcaklıkları Üzerine Bir Uygulama

by Hatice Çiçek, Sinan Saraçlı


2015.03.01.STAT.02

Published: 30.06.2015

A Solution To Rational Decision Making via Compositional Data Analysis: A Case Study Using Students Cellular Phone Tendencies
Rasyonel Karar verme Problemi için Compositional Veri Analizi Yaklaşımı: Öğrenci Telefon Tercihleri Üzerine Bir Uygulama

by Şenay Lezki, Sinan Aydın, Fikret Er


2015.03.01.STAT.03

Published: 30.06.2015

Determining The Relationship Between Happiness and Human Development: Multivariate Statistical Approach
Mutluluk ve İnsani Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Çok Değişkenli İstatistiksel Yaklaşım

by Dilek Murat, Sevda Gürsakal


2015.03.01.STAT.04

Published: 30.06.2015

The Evaluation of The Development Agency Regions In Turkey In Terms of Some Socioeconomic Indicator with Factor Analysis
Türkiye'de Kalkınma Ajansı Bölgelerinin Bazı Sosyoekonomik Göstergeler Bakımından Faktör Analizi İle Değerlendirilmesi

by Hasan Bulut, Yüksel Öner


2014.02.02.STAT.01

Published: 31.12.2014

Implementing Simple Slope Techniques to Interaction of Work Variables
İş Değişkenlerine, Tüm Olası Altküme Regresyon Modeli ve Özel Eğilim Analizi Tekniklerinin Uygulanması

by Aydem Başak Çiftçioğlu, Özer Arabacı


2014.02.02.STAT.02

Published: 31.12.2014

Analysis of Social Media Use and Manners In Terms of Uses and Satisfaction Approach: ESOGU Case Study
Sosyal Medya Kullanım ve Davranışlarının Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği

by Fatih Çemrek, Hilal Baykuş, Özer Özaydın


2014.02.02.STAT.03

Published: 31.12.2014

The Impact of Information Technologies and Computer Usage On The Student Success In Accounting Courses
Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi

by Cevdet Kızıl, Şadi Evren Şeker, Derya Bozan


2014.02.01.STAT.01

Published: 30.06.2014

Non-routine Works Occur from Aviation Man-hour Estimation: Real-time Applications in Job Cards
Havacılıkta Üreyen Rutin Olmayan (Non-Routine) İşlerin Adam X Saat Tahmini: Gerçek Zamanlı Bakım Kartlarında Uygulama

by Halim Kazan, Arzu Tavsamaz


2014.02.01.STAT.02

Published: 30.06.2014

Joinpoint Regression Analysis and an Application on Istanbul Stock-Exchange
Joinpoint Regresyon Analizi ve BİST’te Bir Uygulama

by Huriye Telli, Sinan Saraçlı


2013.01.01.STAT.01

Published: 31.12.2013

Evaluation of Personel E-Commerce Applications with Categorical Data Analysis Methods
Kişisel E-Ticaret Uygulamalarının Kategorik Veri Analizi Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

by Çiğdem Arıcıgil Çilan, Sultan Kuzu Yıldırım


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.