• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Evaluation of Business Manager's Reverse Logistics Perspectives: Sample of Malatya Organized Industrial

bib

Mevlüt Türk, Ph.D.

Kadir Keke

Mustafa Deste, Ph.D.


Abstract

The fact that technology has become an inseparable part of human life has led to an increase in the consumption and waste amount, a decrease in natural resources, and environmental pollution to reach important dimensions. Along with these improvements, protection of the environment and wastes have become a legal obligation in front of the enterprises, and as the society becomes conscious about the protection of the environment, it has become very important in terms of customer satisfaction. In the case of logistics, the concept of reverse logistics, which refers to the collection, storage and transport activities, which include the processes of recycling, reprocessing and destruction in general, became important. In this study, a descriptive research has been carried out on the business executives' evaluation of the reverse logistics perspective and their application to the reverse logistics. In this framework, first the theoretical framework for the concept of reverse logistics was established and the importance of reverse logistics for the country, society, environment and enterprises was emphasized and reverse logistics applications in our country were given place. In the application part of the study, face-to-face interviews were carried out with executives of 110 companies operating in the Malatya Organized Industrial Zone, and a survey was conducted. In the light of the obtained data, it is seen that the business executives see the level of reverse logistics as a social responsibility towards the environment and collectivity; how to look at the way in which reverse logistics can be used as an advertising tool and to give an environmental image to enterprises; the competitive advantage of reverse logistics, the contribution to customer satisfaction, and the degree of participation in the views that benefit the business economy are evaluated and analyzed whether the executives differ in terms of demographic characteristics and some basic characteristics of the enterprises.

Keywords: Executive Viewpoint, Malatya Organized Industrial Zone, Reverse Logistics

Jel Classification: C1

İşletme Yöneticilerinin Tersine Lojistiğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Malatya Organize Sanayi Örneği


Öz

Teknolojinin insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, tüketim ve atık miktarının artmasına, doğal kaynakların azalmasına, çevre kirliliğinin önemli boyutlara ulaşmasına sebep olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte çevrenin korunması ve atıkların değerlendirilmesi işletmelerin karşısına başta yasal zorunluluk olarak çıkmış, toplumların çevrenin korunması konusunda bilinçlenmesi ile birlikte müşteri memnuniyeti açısından da son derece önemli bir hale gelmiştir. Bu durum lojistik alanında ise genel olarak geri dönüşüm, yeniden işleme ve imha süreçlerini içine alan toplama, depolama ve taşıma faaliyetlerini ifade eden tersine lojistik kavramının önem kazanmasını sağlamıştır. Bu çalışmada, işletme yöneticilerinin tersine lojistiğe bakış açılarının değerlendirilmesine ve işletmelerin tersine lojistik ile ilgili uygulamalarına yönelik tanımlayıcı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, öncelikli olarak tersine lojistik kavramının kapsamına yönelik teorik bir çerçeve oluşturularak ülke, toplum, çevre ve işletmeler için tersine lojistiğin önemi ortaya konulmuş ve ülkemizdeki tersine lojistik uygulamalarına yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında ise Malatya Organize Sanayi bölgesinde faaliyet göstermekte olan 110 işletmenin yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında işletme yöneticilerinin, tersine lojistiği hangi düzeyde çevreye ve topluma karşı sosyal bir sorumluluk olarak gördüğü; tersine lojistiğin işletmelere çevreci bir imaj kazandırma ve bu imajın bir reklam aracı olarak kullanılabilme durumuna nasıl baktıkları; tersine lojistiğin rekabet avantajı, müşteri memnuniyetine katkı ve işletme ekonomisine fayda sağladığı düşüncelerine katılım durumları değerlendirilerek yöneticilerin demografik özellikleri ve işletmelerin temel bazı özellikleri açısından farklılık gösterip göstermedikleri analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Malatya Organize Sanayi, Tersine Lojistik, Yönetici Bakış Açısı


Suggested citation

Türk, M., Keke, K. & Deste, M. (). İşletme Yöneticilerinin Tersine Lojistiğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Malatya Organize Sanayi Örneği. Alphanumeric Journal, 6(2), 227-242. http://dx.doi.org/10.17093/alphanumeric.409491

References

 • AKÇANSA http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/surdurulebilirlik2015.pdf
 • Aktan, C. C., Börü, D., (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk”; Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Yayınları, Yayın No:4, İstanbul 2007 içinde.
 • Alpar, R. (2003). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1, 2. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • ARÇELİK http://www.arcelikas.com/sayfa/2106/Arcelik_A_S___Surdurulebilirlik_Alanindaki_Faaliyetlerine_Dikkat_Cekiyor
 • Avitatthur, B.; Shah, J., (2004). “Tapping Product Returns through Efficient Reverse Supply Chains: Opportunities and Issues”. IIMB Management Review, Vol. 16, No : 4, pp. 84-93.
 • De Brito, M. P., & Dekker, R. (2002). A framework for reverse logistics. In Reverse logistics (pp. 3-27). Springer, Berlin, Heidelberg..
 • De Brito, M. P., & Dekker, R. (2004). A framework for reverse logistics. In Reverse logistics (pp. 3-27). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Fleischmann, M., Bloemhof-Ruwaard, J., Dekker, R., Van der Laan, E., van Nunen, J., & Van Wassenhove, L. (1997). Quantitative models for reverse logistics. European journal of operational research, 103, 1-17.
 • Guide, J. V., & Van Wassenhove, L. N. (2002). The reverse supply chain. Harvard business review, 80(2), 25-26.
 • H&M http://www2.hm.com/tr_tr/kadin/ozellige-gore-satin-al/8eb-bring-it-on.html
 • Kroon, L., & Vrijens, G. (1995). Returnable containers: an example of reverse logistics. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 25(2), 56-68.
 • Nakıboğlu, G. (2007). “Tersine Lojistik: Önemi ve Dünyadaki Uygulamaları”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, No: 9 / 2, Sayfa: 181 – 196.
 • Özdamar, K. (2002). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi–1, SPSS-MINITAB, 4. Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • ŞİŞECAM http://www.sisecam.com.tr/tr/surdurulebilirlik/kurumsal-sosyal-sorumluluk
 • TAP http://tap.org.tr/duyuru_ve_haberler---34.html
 • Thierry, M., Salomon, M., Van Nunen, J., & Van Wassenhove, L. (1995). Strategic issues in product recovery management. California management review, 37(2), 114-136.

Volume 6, Issue 2, 2018

2018.06.02.STAT.01

alphanumeric journal

Volume 6, Issue 2, 2018

Pages 227-242

Received: March 26, 2018

Accepted: Sept. 7, 2018

Published: Oct. 1, 2018

Full Text [565.8 KB]

2018 Türk, M., Keke, K., Deste, M.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.