• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

An Investigation for the Determination of Customer Satisfaction About Furniture Designs Used In Thermal Hotel Business

bib

Hatice Yılmaz, Ph.D.

Fatih Çemrek, Ph.D.


Abstract

In this study, it was aimed to determine the satisfactions of customers staying in thermal hotels on furniture design in thermal hotels. To this end, a 42 questioned survey prepared by the researchers was conducted among participants to measure the satisfaction of customers on furniture designs in the thermal hotels they stayed in Afyonkarahisar. The research population included all of the thermal hotel customers in Afyonkarahisar; but the sample constituted all the customers volunteered to respond to the survey. Only two thermal hotel customers participated in the survey. Aforementioned survey was applied to 300 customers staying in these thermal; however, only 125 of them returned the survey. Student's t test was used to find out if there are any differences in answers to the questions according to the gender or disability of the participants. One-way variation analysis (ANOVA) was applied to establish the differences in answers from the point of education level groups of the participants and their purpose of visit to the hotel. As a result of factor analysis, 6 factors emerged with eigenvalues greater than 1.

Keywords: Customer Satisfaction, Factor Analysis, Hotel Furniture, Thermal Hotel

Jel Classification: C38

Termal Otel İşletmelerinde Kullanılan Mobilya Tasarımları Hakkında Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma


Öz

Bu çalışmada, termal otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin bu otellerdeki mobilya tasarımlarına yönelik memnuniyetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Afyonkarahisar İli’nde faaliyet gösteren termal otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin mobilya tasarımlarına yönelik memnuniyetlerinin ölçülmesi için araştırmacılar tarafından hazırlanan 42 soruluk bir anket katılımcılara uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini termal otel işletmeleri müşterilerinin tamamı; örneklemini ise, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren termal otel işletmelerinde konaklayıp ankete cevap vermek isteyen müşterilerin tamamı oluşturmaktadır. Anket sadece iki termal otelin müşterilerine yönelik olarak yapılmıştır. Sözü edilen anket bu otel işletmelerinde konaklayan 300 müşteriye uygulanmış ancak 125’i geri dönmüştür. Araştırmaya katılanların cinsiyete göre ve bedensel engeli olup olmama durumuna göre sorulara verdikleri cevaplar bakımından farklılık olup olmadığı Student-t testi ile araştırılmıştır. Araştırmaya katılanların eğitim düzeyi gruplarına göre, termal tesise gelme amacına göre sorulara verdikleri cevaplar bakımından farklılık olup olmadığı tek yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile araştırılmıştır. Faktör analizi sonucunda özdeğeri 1’den büyük olan 6 faktör ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Faktör Analizi, Müşteri Memnuniyeti, Otel Mobilyaları, Termal Otel


Suggested citation

Yılmaz, H. & Çemrek, F. (). Termal Otel İşletmelerinde Kullanılan Mobilya Tasarımları Hakkında Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Alphanumeric Journal, 4(2), 183-204. http://dx.doi.org/10.17093/alphanumeric.277743

References

 • Altınok, M., ve Kars, M.M.(2010). “Tekerlekli Sandalye Kullanan Engellilere Yönelik Islak Mekân Düzenlemelerinde Fonksiyonel Yaklaşımlar”, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 21, s. 107-122.
 • Aksu, M. (2012), Hizmet Kalitesinin Bir Unsuru Olarak Atmosferin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi: Bozcaadadaki Otellerde Konaklayan Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik A.B.D.
 • Aktepe, C., Baş, M. ve Tolon, M.(2009), Müşteri İlişkileri Yönetimi. 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Aslıhak, A.(1998), Türkiye'de Termal Turizm ve Ankara-Haymana Kaplıcası İncelemesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1998, s.25.
 • Babak, S., ImanRaeesi V., KavehTahmasebipur, S. F.,(2012). “An Exploratory Analysis Of Hotel Selection Factors: A Comprehensive Survey Of Tehran Hotels”, International Journal of Hospitality Management, 31, ss. 96-106.
 • Bozkurt, M. (2001). Turizmde Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetleri Yönetimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir
 • Bulgan, G. ve Soybalı, H.H.,(2011), “Antalya Belek Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Düşük Sezonda Konaklayan Alman Müşterilerin Hizmet Beklentilerinin Ve Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, Journal Of Yasar University, http://joy.yasar.edu.tr, 21(6), ss. 3572-3597.
 • Çınar, H., Tuner, A., Arslan, A.R. (2011), “Huzurevlerinde Fiziksel Çevrenin Yaşlı Ve Engellilere Uygunluğu”, 17.Ulusal Ergonomi Kongresi “Engelliler ve Yaşlılar
 • Hair, J.F., Anderson, R.E., ve Tatham, R.L. (1990), “Multivariate Data Analysis”, Macmillan Puplishing Company.
 • Gökbunar, R.ve Gündüz, T, 2014). “Yaşlı Sağlığında Kaplıcanın Önemi”, Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, ss.14-20.
 • Han, H.(2013.), “The Healthcare Hotel: Distinctive Attributes For İnternational Medical Travelers”, Tourism Management, Vol. 36, pp. 257-268.
 • Kalaycı, Ş. (2005) ,“ SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Asil Yatın dağıtım, Ltd.Şti., İstanbul.
 • Karkın, G. (2008). Hizmet Pazarlamasının Bir Unsuru Olarak Fiziksel Kanıtlar ve Otel İşletmelerinde Hizmet Atmosfer Oluşturulması. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Malatya.
 • Kozak, Nazmi, "Termal Turizm İşletmeciliği ve Önemi," Anatolia, Yıl:3, Sayı:29-30, (Mayıs-Haziran 1992), 33-38.
 • Kozak, N., Akoğlan Kozak M. ve Kozak M.(2000),” Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar (Geliştirilmiş Dördüncü Bası. Ankara: Turhan Kitabevi, 2000).
 • Kozak, N.( 2010), Turizm Pazarlaması. 3. Baskı, Detay yayıncılık, Ankara.
 • Kuşluvan, Z. "Termal Turizm İşletmelerinde Hizmetler ve Hizmet Standartlarının Geliştirilmesi," Turizm İşletmelerinde Hizmet Kalitesi, Hafta Sonu Semineri III (Nevşehir: 13-15 Aralık 1996).
 • Ling-Feng, H., Li-Hung, L. and Yi-Yin, L. (2008), “A Service Quality Measurement Architecture For Hot Spring Hotels In Taiwan”, Tourism Management, 29, ss. 429-438.
 • Öktem, D. (2007), Otel İç Mimari Tasarımında Mekân Algılama ve Kimlik Oluşumu Ve Örnekler Üzerinde Analizi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özbek, T. (1992). "Dünya'da ve Türkiye'de Termal Turizminin Önemi," Anatolia, Yıl:2, Sayı:17-18, (Mayıs-Haziran 1992).
 • Öztürk, Y., ve Kadir, S. (2005), “ Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi İle Ölçülmesi”, Anatolia, Cilt 16, Sayı 2, s. 170-183.
 • Özveren, S. (2010), Müşteri Memnuniyeti ve Hizmet Kalitesi İlişkileri:Mersin İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, s. 10.
 • Patır. S.(2009) ” Faktör Analizi İle Öğretim Üyesi Değerleme Çalışması” , Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 69-86.
 • Sarı Y., Kılıçlar A. Seçilmiş C., 2011), “Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yolcularının Kişisel Değişkenler Açısından Memnuniyet Algılamalarının Değerlendirilmesi, Anatolia, Cilt 22, Sayı 2, Güz: 127-138,
 • Sandıkçı, M.(2007), “Müşteri Memnuniyeti Ölçülmesi ve Sandıklı Hüdai Kaplıcası’nda Bir Alan Araştırması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. IX, S.11, 2007), ss.39-53.
 • Sandıkçı, M., (2008). Termal Turizm İşletmelerinde Sağlık Beklentileri ve Müşteri Memnuniyeti“, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Taktak, F., ve Demir, H. (2010),”Termal Otel Geliştirme. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 1, ss. 20-35.
 • Tatlıdil, H. (2002) ”Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz”, Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü, Ankara.
 • Turizm Bakanlığı, 1998, Sağlık Turizmi ve Turizm Sağlığı (Ankara: Yatırımlar Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Yayın No: 1993/8).
 • Ünal A. ve Demirel H. (2011), “Sağlık Turizmi İşletmelerinden Yararlanan Müşterilerin Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bolu İlinde Bir Araştırma”, Electronic Journal of Vocational Colleges, Aralık, 2011, ss. 106-115.
 • Yıldırım, Ö., (2005), “Termal Turizm İşletmelerinde Müşteri Sadakati ve Bir Araştırma. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Zakaria, I., Rahman, B. Ab. R. Othman, A. K., O., Yunus, N.A.M., Dzulkipli M.R., Faiz Osman M.A., (2014). “The Relationship between Loyalty Program, Customer Satisfaction and Customer Loyalty in Retail Industry: A Case Study”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 129, ss. 23-30.

Volume 4, Issue 2, 2016

2016.04.02.STAT.05

alphanumeric journal

Volume 4, Issue 2, 2016

Pages 183-204

Received: Aug. 25, 2016

Accepted: Nov. 22, 2016

Published: Dec. 6, 2016

Full Text [734.8 KB]

2016 Yılmaz, H., Çemrek, F.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.