• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

A SWOT-AHP Approach for Assessment of Medical Tourism Sector in Turkey

bib

Ali Görener, Ph.D.


Abstract

Each year, the citizens of many countries in the world visit different countries for the treatment of health problems. Turkey that offers quality, technology-driven and reasonably priced treatment service within the scope of Medical Tourism can complete this integrated process with its tourism riches. The advantages and disadvantages of Turkey in medical tourism have been examined within the scope of alternatives by taking opportunities that may arise in the future into account. The strengths and weaknesses of the sector in Turkey and opportunities and threats have been systematically analyzed with the SWOT analysis built on the numerical basis. The SWOT analysis is a systematic tool used for the determination of opportunities and threats along with the expression of strengths and weaknesses of an enterprise or a sector. Due to the fact that the significance levels of the factor elements in the classic SWOT matrix are uncertain, it was used in this study together with the Analytical Hierarchy Process (AHP). Due to the eigenvector calculation performed by building the paired comparison matrices with AHP, it has become possible to weight SWOT factors and elements. The objective of this study is to present an application related to the improving of the quantitative aspect of the SWOT analysis frequently used in strategic planning.

Keywords: Analytical Hierarchy Process, Medical Tourism, SWOT

Jel Classification: C44

Türkiye'de Medikal Turizm Sektörünün Değerlendirilmesinde Bütünleşik SWOT-AHS Yaklaşımı


Öz

Dünya üzerinde yer alan birçok ülkenin vatandaşları her yıl, sağlık problemlerinin tedavisi için farklı ülkeleri ziyaret etmektedirler. Medikal Turizm kapsamında tedavi hizmetini kaliteli, teknoloji odaklı ve uygun fiyatlı olarak sunan Türkiye, turizm zenginlikleri ile de bu bütünleşik süreci tamamlayabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin medikal turizm konusundaki avantaj ve dezavantajları, gelecekte oluşabilecek fırsatlar dikkate alınarak alternatifler kapsamında incelenmiştir. Türkiye’de sektörün güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditler, sayısal temelde kurgulanmış SWOT analizi ile sistematik olarak irdelenmiştir. SWOT analizi, bir işletme veya sektör için zayıf ve güçlü yönlerin ifade edilmesinin yanı sıra fırsat ve tehditlerin tespiti için de kullanılan sistematik bir araçtır. Klasik SWOT matrisinde, faktör elemanlarının önem derecelerinin belirsiz olması nedeniyle bu çalışmada Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile birlikte kullanılmıştır. AHS ile ikili karşılaştırma matrisleri kurgulanarak yapılan öz vektör hesabı sayesinde SWOT faktörleri ve elemanlarının ağırlıklandırılabilmesi söz konusu olmuştur. Çalışmanın amacı, stratejik planlamada sıklıkla kullanılan SWOT analizinin sayısal yönünün iyileştirilmesine ilişkin bir uygulama sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Süreci, Medikal Turizm, SWOT


Suggested citation

Görener, A. (). Türkiye'de Medikal Turizm Sektörünün Değerlendirilmesinde Bütünleşik SWOT-AHS Yaklaşımı. Alphanumeric Journal, 4(2), 159-170. http://dx.doi.org/10.17093/alphanumeric.277740

References

 • Ajmera, P., Singh, M., Satia, H. K., 2015. “Prioritization of Strengths, Weaknsses, Opportunities and Threats of Indian Medical Tourism Sector Using Integrated SWOT AHP Analysis”, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 4, pp. 3665-3673.
 • Aktaş, R., Doğanay, M.M., Gökmen, Y., Gazibey, Y., Türe, U. 2015. Sayısal Karar Verme Yöntemleri, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Anadolu Sağlık Merkezi, 2016. Hasta Hikayeleri, http://www.anadolusaglik.org/hikaye /cyberknife-yontemi-icin-uygun-oldugumu-ogrendigimde-cok-mutlu-oldum
 • Arslan, Ö., Turan O., 2009. “Analytical Investigation of Marine Casualties at the Strait of Istanbul with SWOT–AHP Method”, Maritime Policy & Management, 36, pp. 131-145.
 • Arslan, E.T., 2010. “Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Strateji Seçimi: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF’de Bir Uygulama”, SDÜ İİBF Dergisi, 15, pp. 455-477.
 • Aytaç., M., Gürsakal, N. 2015. Karar Verme, Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Barca, M., Akdeve, E., Balay, İ.G., 2013. “Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5, pp. 64-92.
 • Baynazoğlu, M. E., Serce, G. 2014, “Sağlık Turizmi Temelli Destinasyon Pazarlamasında Türkiye’nin Rekabet Üstünlüğü”, 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, pp. 216-235.
 • Bozkurt, Ö., Altundaş, Y.Ç., 2013. “Bölgelerin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesinde SWOT Analizi: Akçakoca Örneği”, 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, pp. 1301-1316.
 • Ehrbeck, T., Guevara, C., Mango, P. D., 2008. “Mapping the Market for Medical Travel’’, The Mckinsey Quarterly: pp. 1-11.
 • Eren, E., Aren, S., Alpkan, L., 2000. “İşletmelerde Stratejik Yönetim Faaliyetlerini Değerlendirme Araştırması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 1, pp. 96-123.
 • Gallego-Ayala, J., Juízo, D. 2011. Strategic Implementation of Integrated Water Resources Management in Mozambique: An A’WOT Analysis”, Physics and Chemistry of the Earth, 36, pp.1103-1111.
 • Gülen, K. G., Demirci, S. 2012. Türkiye’de Sağlık Turizmi Sektörü, İTO Yayınları, İstanbul.
 • Kajanus, M., Kangas, J., Kurttila, M., 2004, The Use of Value Focused Thinking and the A’WOT Hybrid Method in Tourism Management, Tourism Management , 25, pp. 499-506.
 • Kajanus, M., Leskinen, P., Kurttila, M., Kangas, J., 2012. “Making use of MCDS Methods in SWOT Analysis-Lessons Learnt in Strategic Natural Resources Man.”,Forest Policy and Economics, 20, 1-9.
 • Kangas, J., Pesonen, M., Kurttila, M., Kajanus, M., 2001. “A'WOT: Integrating the AHP with SWOT Analysis”, 6th ISAHP 2001 Proceedings, Berne, Switzerland, pp. 189-198.
 • Kangas, J, Kurttila, M., Kajanus, M., Kangas, A., 2003. “Evaluating the Management Strategies of a Forestland Estate-the S-O-S Approach”, Journal of Environmental Management, 69, pp. 349-358.
 • Kaya, S., Yıldırım, H..H., Karsavuran, S., Özer, Ö., 2013. T. C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2013. http://saglikturizmi.gov.tr/tr/saglik-turizmi/medikal-turizm/turkiye-de-medikal-turizm
 • Kaygısız, A.D., Ongun, U., Gövdere,B., 2016. “Burdur İli Turizm Stratejisinin Belirlenmesi: SWOT-AHP Uygulaması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11, pp. 157- 185.
 • Kodal, S., Tokmak, A. Yeşilyurt, H., 2014, “,Lüks Şehir Otellerinin Müşteri Ağırlama Sürecindeki Yeni Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma”, 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, pp. 88-98.
 • Konaklı, Z., Göksu, A., 2011. “Supplier Selection Process with Analytic Hierarchy Process and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution Algorithm”, African Journal of Business Management, 5, pp. 12735-12748.
 • Kurttila, M., Pesonen, J., Kangas, M., Kajanus, M., 2000. “Utilizing the Analytic Hierarchy Process (AHP) in SWOT Analysis- A Hybrid Method and Its Application to A Forest-certification Case” , Forest Policy and Economics, 1, pp.41-52.
 • Lee, S., Walsh, P., Vanhoof, K., 2011. “SWOT and AHP Hybrid Model for Sport Marketing Outsourcing Using a Case of Intercollegiate Sport”, Sport Management Review, 14, pp. 361-369.
 • Medigo, 2016. https://www.medigo.com/blog/featured-articles/top-10-healthcare-destinations/
 • Miryala, R. K., Gade, J. N., 2016. Responsible Tourism & Human Accountability for Sustainable Business, Zenon Academic Publishing, India.
 • Önder, G., Önder E., (Ed.) 2015. Analitik Hiyerarşi Süreci. Editörler: Bahadır Fatih Yıldırım ve Emrah Önder, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, 2. Baskı, Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Özdağoğlu, A. 2011, Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri, TMMOB MMO Yayınları No: 579: lzmir.
 • Özsarı, H. S., Karatana, Ö. , 2013. “Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin Durumu”, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 24, pp.136-144.
 • Paksoy, P., Pehlivan, N. Y., Özceylan, E. 2013, Bulanık Küme Teorisi, Nobel Yayınları, Ankara
 • Saaty, T. L., 1980. The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York
 • Saaty, T. L. 1990. “How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process”, European Journal of Operational Research, 48(1), pp. 9-26.
 • Saaty, T. L., Tran, L. T. 2007. “On the Invalidity of Fuzzifying Numerical Judgments in the Analytic Hierarchy Process”, Mathematical and Computer Modelling, 46(7), pp. 962-975.
 • Saaty, T. L., 2008. “Decision Making with the Analytic Hierarchy Process”, Int. Journal Services Sciences, 1, pp.83-98.
 • Shinno, H., Yoshioka, H., Marpaung, S., Hachiga, S., 2006. “Quantitative SWOT Analysis on Global Competitiveness of Machine Tool Industry”, Journal of Engineering Design, 17, pp. 251-258.
 • Taha H. A. 1997. Yöneylem Araştırması, Çevirenler: Ş. Alp Baray ve Şakir Esnaf, İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Timor, M., 2010. Yöneylem Araştırması, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Timor, M., 2011. Analitik Hiyerarşi Prosesi, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Tontuş, Ö.H., 2016. Sağlık Turizmi Politikaları, T.C. Sağlık Bakanlığı, http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/ eb507dd12bb34ca59cc3aecaaa0cbf60.pdf
 • TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği), 2014. Sağlık Turizmi Raporu, http://www.tursab.org.tr/dosya/ 12186/ saglikturizmiraporu_12186_5485299.pdf
 • Wickramasinghe, V., Takano, S., 2010. “Application of Combined SWOT and Analytic Hierarchy Process (AHP) for Tourism Revival Strategic Marketing Planning: A Case of Sri Lanka Tourism”, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 8, pp. 954-969.
 • Woodman, J., 2009. Patient Beyond Borders Turkey Edition: Everybody’s Guide to Affordable, World-Class Medical Tourism, Healthy Travel Media Publications, USA.
 • Yüksek, İ., Akın, A., 2006. “Determination Strategy in Business with Analytic Hierarchy Process”, Doğuş University Journal, 7, pp. 254-268.
 • Yüksel, İ., Dağdeviren, M., 2007. “Using The Analytic Network Process (ANP) in a SWOT Analysis–A Case Study for a Textile Firm, Information Sciences, 177, pp. 3364-3382.
 • Zangeneh, A., Jadid, S., Rahimi-Kian, A., 2009. “A Hierarchical Decision Making Model for the Prioritization of Distributed Generation Technologies: A Case Study for Iran”. Energy Policy, 37, pp. 5752-5763.
 • Zhou,Y. D. Shi, M. L. 2009. “Rail Transit Project Risk Evaluation Based on AHP Model”, Second International Conference on Information and Computing Science, May 2009, Manchester, England, 3, 236-238.

Volume 4, Issue 2, 2016

2016.04.02.OR.05

alphanumeric journal

Volume 4, Issue 2, 2016

Pages 159-170

Received: Aug. 15, 2016

Accepted: Sept. 25, 2016

Published: Dec. 5, 2016

Full Text [815.7 KB]

2016 Görener, A.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.