• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

JEL Code

C44

Operations Research • Statistical Decision Theory


2021.09.01.OR.01

Published: 30.06.2021

2019.07.02.OR.04

Published: 31.12.2019

Financial Performance of Deposit Banks Using The CAMELS Ratios: Composite Index Approach
CAMELS Oranları ile Mevduat Bankalarının Finansal Performansı: Bileşik Endeks Yaklaşımı

by Nur Duygu Keten, Atalay Çağlar


2018.06.02.STAT.03

Published: 31.12.2018

Discrete Survival Time Models: An Application on Marriage Duration
Kesikli Yaşam Süresi Modelleri: Evlilik Süreleri Üzerine Bir Uygulama

by Hilal Ölmez Hosta, Nihal Ata Tutkun


2018.06.02.OR.05

Published: 31.12.2018

A Process Innovation and Its Application in Production and Operations Management
Üretim ve Operasyon Yönetiminde Bir Süreç İnovasyonu ve Uygulaması

by Banu Özkeser


2018.06.02.STAT.04

Published: 31.12.2018

Marshall-Olkin Half Logistic Distribution with Theory and Applications
Teori ve Uygulamaları ile Marshall-Olkin Yarı Lojistik Dağılımı

by Diren Yeğen, Gamze Özel


2018.06.02.STAT.05

Published: 31.12.2018

Investigation of The Satisfaction of The Individuals of The Community Transportation: The Case of Eskisehir Province
Bireylerin Toplu Taşımacılık Hizmetinden Memnuniyetlerinin Araştırılması: Eskişehir İli Örneği

by Fatih Çemrek


2018.06.02.OR.02

Published: 30.12.2018

Personnel Assessment with CODAS and PSI Methods
CODAS ve PSI Yöntemleri İle Personel Değerlendirmesi

by Ayşegül Tuş, Esra Aytaç Adalı


2018.06.02.OR.03

Published: 30.12.2018

A Grey DEMATEL Integrated Approach to Determine Third Party Logistics Service Provider Selection Criteria
Üçüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcı Seçim Kriterlerinin Gri DEMATEL Bütünleşik Yaklaşımıyla Belirlenmesi

by Ejder Ayçin


2018.06.02.OR.04

Published: 30.12.2018

An Investigation of Turkey's Entrepreneurial and Innovative University Index for 2016 and 2017 via ORESTE and Factor Analysis
Türkiye Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 ve 2017 Sonuçlarının ORESTE ve Faktör Analizi ile İncelenmesi

by Fikret Er, Ertuğrul Yıldız


2018.06.02.MIS.03

Published: 30.12.2018

A Clustering Based Classifier Ensemble Approach to Corporate Bankruptcy Prediction
Firma Başarısızlığının Tahmin Edilmesi İçin Kümelemeye Dayalı Bir Sınıflandırıcı Topluluğu Yaklaşımı

by Aytuğ Onan


2018.06.02.OR.01

Published: 29.09.2018

Adapting EFQM Excellence Model for Public Transport Operators: A Case of IETT, Istanbul's Public Bus Operator
EFQM Mükemmellik Modelini Toplu Ulaşım İşletmelerine Uyarlamak: İstanbul'un Otobüs İşletmesi İETT Örneği

by Muhammet Deveci, Fatih Canıtez


2018.06.01.OR.08

Published: 27.06.2018

Fuzzy Goal Programming Problem Based on Minmax Approach for Optimal System Design
Optimal Sistem Tasarımı İçin Minmaks Tabanlı Bulanık Hedef Programlama Kullanımı

by Nurullah Umarusman


2018.06.01.OR.06

Published: 25.03.2018

Using an Integrated Grey AHP-MOORA Approach for Personnel Selection: An Application on Manager Selection in the Health Industry
Personel Seçimi için Bütünleşik Gri AHP-MOORA Yaklaşımının Kullanılması: Sağlık Sektöründe Yönetici Seçimi Üzerine Bir Uygulama

by Yakup Çelikbilek


2018.06.01.OR.01

Published: 01.01.2018

A Hybrid Multi-Criteria Decision Making Approach for New Destination Selection in Aviation Industry
Havacılık Endüstrisinde Yeni Destinasyon Seçimi İçin Hibrit Bir Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı

by Tuncay Özcan


2018.06.01.OR.02

Published: 01.01.2018

Route Optimization of Malatya Metropolitan Municipality Pesticide Vehicles
Malatya Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Araçlarının Güzergahlarının Optimizasyonu

by Hasan Söyler, Eda Fendoğlu


2017.05.02.OR.07

Published: 25.12.2017

The Evaluation of Container Terminal Efficiency Using by Cluster and Data Envelopment Analysis (DEA)
Kümeleme ve Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Konteyner Terminal Etkinliklerinin Belirlenmesi

by Aynur Acer, Mehpare Timor


2017.05.02.OR.05

Published: 11.12.2017

A Hybrid Multi-Criteria Analysis Approach for the Assessment of Renewable Energy Resources Under Uncertainty
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belirsizlik Altında Değerlendirilmesi İçin Bir Hibrit Çok Kriterli Analiz Yaklaşımı

by Fatih Tüysüz


2017.05.02.OR.06

Published: 11.12.2017

Application of Seasonal and Multivariable Grey Prediction Models for Short-Term Load Forecasting
Kısa Dönem Yük Tahmini için Mevsimsel ve Çok Değişkenli Gri Tahmin Modellerinin Uygulanması

by Tuncay Özcan


2017.05.02.OR.04

Published: 29.11.2017

Determination of Optimal Vehicle Selection of Logistics Companies with AHP-ARAS Hybrid Method
AHP-ARAS Hibrit Yöntemi ile Lojistik İşletmelerinin En Uygun Araç Seçimi

by Hakan Murat Aslan


2017.05.02.OR.03

Published: 28.11.2017

Current Application Fields of ELECTRE and PROMETHEE: A Literature Review
ELECTRE ve PROMETHEE'nin Güncel Uygulama Alanları: Bir Alanyazın Taraması

by Hasan Durucasu, Ahmet Aytekin, Bilal Saraç, Erhan Orakçı


2017.05.02.STAT.02

Published: 19.10.2017

Determination of The Factors Affecting The Success of The Students of Econometry Department: Manisa Celal Bayar University Sample
Ekonometri Bölümü Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği

by Rıdvan Keskin, Aynur İncekırık


2017.05.02.OR.01

Published: 15.10.2017

Multi Criteria Decision Making Methods Approach to Asynchronous Electric Motor Selection
Asenkron Elektrik Motoru Seçimine Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Yaklaşımı

by Gökce Yüce, İzzettin Temiz


2017.05.02.OR.02

Published: 15.10.2017

Returned Product Acquisition Pricing by Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
Adaptif Sinir Ağına Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi İle Dönen Ürünlerin Fiyatlandırılması

by Yusuf Kuvvetli


2017.05.01.OR.01

Published: 30.06.2017

The Evaluation with Multi Criteria Decision Model of Substance Abuse in High School Youth
Lise Gençliğinde Madde Bağımlılığının Çok Kriterli Karar Modeli ile Değerlendirilmesi

by Deniz Koçak Ertürk, Murat Atan


2017.05.01.OR.02

Published: 30.06.2017

Analyzing Financial Performance Of Insurance Companies Traded In BIST via Fuzzy Shannon's Entropy Based Fuzzy TOPSIS Methodology
BIST'te Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık Shannon Entropi Tabanlı Bulanık TOPSIS Yöntemiyle İncelenmesi

by Ahmet Aytekin, Çağlar Karamaşa


2017.05.01.OR.03

Published: 30.06.2017

Predicting Second-Hand Car Sales Price Using Decision Trees and Genetic Algorithms
Karar Ağaçları ve Genetik Algoritmalar ile İkinci El Otomobil Satış Fiyat Tahmini

by Mehmet Özçalıcı


2017.05.01.OR.04

Published: 30.06.2017

Process Improvement Using Quality Function Deployment in the Healthcare Sector
Sağlık Sektöründe Kalite Fonksiyon Yayılımı ile Süreç İyileştirme

by Sinem Gündoğdu, Ali Görener


2017.05.01.STAT.03

Published: 30.06.2017

Examining the Factors Influential on Smart Phone Users' Satisfaction Levels: A Case Study from Eskisehir
Akıllı Telefon Kullanıcılarının Memnuniyet Düzeylerinde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi: Eskişehir Örneği

by Hatice Şamkar


2016.04.02.STAT.04

Published: 06.12.2016

Investigating The Factors Which Are Effective On Ice Cream Consumption Of Consumers
Dondurma Tüketimi Tercihini Etkileyen Özelliklerin Konjoint Analizi İle Belirlenmesi

by Gamze Özel, Rıdvan Ceylan


2016.04.02.OR.05

Published: 05.12.2016

A SWOT-AHP Approach for Assessment of Medical Tourism Sector in Turkey
Türkiye'de Medikal Turizm Sektörünün Değerlendirilmesinde Bütünleşik SWOT-AHS Yaklaşımı

by Ali Görener


2016.04.02.OR.02

Published: 27.09.2016

QUALIFLEX and ORESTE Methods for the Insurance Company Selection Problem
Sigorta Şirketi Seçim Probleminde QUALIFLEX ve ORESTE Yöntemleri

by Ayşegül Tuş


2016.04.02.OR.03

Published: 27.09.2016

Personnel Selection In Health Sector With EVAMIX and TODIM Methods
EVAMIX ve TODIM Yöntemleri İle Sağlık Sektöründe Personel Seçimi

by Esra Aytaç Adalı


2016.04.02.OR.04

Published: 27.09.2016

Comparison of Individual Pension System and Bank's Deposit System for Low-Risk Investors
Düşük Riskli Yatırımcılar İçin Bireysel Emeklilik Sistemi İle Banka Vadeli Mevduat Sisteminin Karşılaştırılması

by Özcan Mutlu, Muhammed Ordu, Olcay Polat


2016.04.02.OR.01

Published: 26.09.2016

Determining Strategy Based Supplier Pre-Qualification Criteria With Fuzzy Relational Maps
Strateji Tabanlı Tedarikçi Öndeğerlendirme Kriterlerinin Bulanık İlişkisel Haritalar İle Tespiti

by Gülcan Petriçli, Gül Gökay Emel


2016.04.01.OR.03

Published: 30.06.2016

Productivity Change: An Empirical Study on Turkish State Universities
Verimlilik Değişimi: Türk Devlet Üniversiteleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

by Feyyaz Cengiz Dikmen


2016.04.01.OR.04

Published: 30.06.2016

Determination of Effective Critical Factors in Successful Efficiency Measurement of University Departments by Using Fuzzy DEMATEL Method
Üniversitelerde Bölüm Etkinliklerinin Ölçülmesinde Kullanılan Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL Yöntemi ile Belirlenmesi

by Turgay Türker, Murat Etöz, Yasemin Altun Türker


2016.04.01.OR.05

Published: 30.06.2016

Energy Saving In Continuous Annealing Line Using Heating Optimization
Sürekli Tavlama Hatları Isıtma Optimizasyonu İle Enerji Tasarrufu Sağlanması

by Ömer Faruk Sezer, Erman Coşkun


2016.04.01.OR.02

Published: 28.04.2016

Combined Multi-Criteria Decision Making Approach Based on MACBETH and MULTI-MOORA Methods
MACBETH ve MULTI-MOORA Yöntemlerine Dayalı Birleşik Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı

by Nilsen Kundakcı


2015.03.02.OR.01

Published: 31.12.2015

Performance Evaluation In Family Physician: The Application of TOPSIS Multi-Criteria Decision Making Method
Aile Hekimliği Performans Değerlemesinin TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Belirlenmesi

by Engin Karaman, Halim Kazan


2015.03.02.OR.05

Published: 31.12.2015

Proposal of a Two-Stage Model For Measuring The Port Efficiency And An Implication On Turkish Ports
Liman Etkinliği Ölçümünde İki Aşamalı Bir Model Önerisi ve Türk Limanları Üzerinde Bir Uygulama

by Samet Güner


2015.03.01.OR.02

Published: 30.06.2015

An Efficiency Planning in Supply Chain Management with Mathematical Programming
Matematiksel Programlama İle Tedarik Zinciri Yönetiminde Etkinlik Planlaması

by Murat Atan, Sibel Atan, Şenol Altan


2015.03.01.OR.03

Published: 30.06.2015

Measuring the Relative Efficiencies of Statistics Departments in Turkey Using Data Envelopment Analysis
Türkiye'deki İstatistik Bölümlerinin Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi

by Cenk İçöz, Harun Sönmez


2015.03.01.STAT.02

Published: 30.06.2015

A Solution To Rational Decision Making via Compositional Data Analysis: A Case Study Using Students Cellular Phone Tendencies
Rasyonel Karar verme Problemi için Compositional Veri Analizi Yaklaşımı: Öğrenci Telefon Tercihleri Üzerine Bir Uygulama

by Şenay Lezki, Sinan Aydın, Fikret Er


2013.01.01.OR.01

Published: 31.12.2013

Historical Development of Operations Research and It's Features
Yöneylem Araştırmasının Tarihi Gelişimi ve Özellikleri

by Ahmet Öztürk


2013.01.01.OR.02

Published: 31.12.2013

Production Planning With Fuzzy Linear Programming Approach
Bulanık Doğrusal Programlama Yaklaşımı İle Üretim Planlaması

by Kenan Oğuzhan Oruç, Melike Nazlı Gülışık


2013.01.01.OR.03

Published: 31.12.2013

An Application On Flowshop Scheduling
Akış Tipi Çizelgeleme Üzerine Bir Uygulama

by Sündüz Dağ


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.