• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Process Improvement Using Quality Function Deployment in the Healthcare Sector

bib

Sinem Gündoğdu

Ali Görener, Ph.D.


Abstract

Although hospitals are important facilities for human health, they are not the places that people usually want to be in. It is necessary to create an environment that will make people feel like they are at home rather than at the hospital in order to break this feeling. In order to provide this environment in hospitals, patient-oriented service approach should be taken and appropriate processes should be designed. In this context, the opinions of the patients should be taken into account. In this research, the patient expectations regarding the blood collection process in a private hospital were evaluated. The current situation of the hospital, the relationships between expectations and requirements, and the competitors are taken into account and a quality function deployment technique is used.

Keywords: Healthcare, Hospital, Process Improvement, Quality Function Deployment (QFD)

Jel Classification: C44

Sağlık Sektöründe Kalite Fonksiyon Yayılımı ile Süreç İyileştirme


Öz

Hastaneler insan sağlığı için önemli tesisler olmalarına rağmen, insanların genellikle bulunmak istemedikleri yerlerdir. Doğal olan bu durumu iyileştirmek adına insanlara hastanede değil de evlerindeymiş gibi hissettirecek bir ortamın oluşturulması gerekmektedir. Hastanelerde bu ortamın sağlanabilmesi için hasta odaklı hizmet anlayışıyla hareket edilmeli ve buna uygun süreçler tasarlanmalıdır. Bu kapsamda hastaların sesine kulak verilmeli onlardan gelecek öneriler dikkate alınmalıdır. Yapılan çalışmada özel bir hastanede kan alma sürecine yönelik hasta beklentileri değerlendirilmiştir. Hastanenin mevcut durumu, beklentiler ile gereksinimler arasındaki ilişkiler ve rakipler dikkate alınmış olup analiz ve iyileştirme aracı olarak, kalite fonksiyon yayılımı tekniği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hastane, Kalite Fonksiyon Göçerimi, Sağlık, Süreç İyileştirme


Suggested citation

Gündoğdu, S. & Görener, A. (). Sağlık Sektöründe Kalite Fonksiyon Yayılımı ile Süreç İyileştirme. Alphanumeric Journal, 5(1), 127-146. http://dx.doi.org/10.17093/alphanumeric.307149

References

 • Akbaba, A. (2005a). Yeni ürün geliştirme sürecinde kalite fonksiyon göçerimi (KFG): Turizm işletmeleri için KFG temelli bir ürün geliştirme süreci önerisi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5 (2), 38-59.
 • Akbaba, A. (2005b). Müşteri odaklı hizmet üretiminde kalite fonksiyon göçerimi (KFG) yaklaşımı: Konaklama işletmeleri için bir uygulama çalışması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16 (1), 59-81.
 • Aksungar, F. B., Albayrak, N. Coşkun, C. Çınaroğlu, İ. Çolak, A. Demirtaş, C. Eker, P. Güçel, F. Haklıgör, A. İnal, B. B. Orhan, B. Sönmez, Ç. Şeneş, M. ve Taneli, F. (2015). Venöz kan alma (Filebotomi) kılavuzu. Ankara: Türk Biyokimya Derneği.
 • Akyüz, K. C., Balaban, Y. ve Yıldırım, İ. (2013). Orman endüstri mühendisliği bölümü öğrencilerinin gereksinimlerinin kano modeli yardımıyla sınıflandırılması. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13 (2), 258-267.
 • Ardıç, K., Çevik, O. ve Göktaş, Ş. (2008). Kalite fonksiyon göçerimi (GOP üniversitesinde bir uygulama). Akademik İncelemeler Dergisi, 3 (2), 111-139.
 • Arıkan, Z., Aksu, M. ve Madenci, Ö. Ç. (2016). Birinci basamak sağlık kurumlarından halk sağlığı laboratuarına gönderilen örneklere ait preanalitik hatalar. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9 (1), 1-8.
 • Bazaati, S., Bayrmı, S. ve Oral, E. (2014). Kalite fonksiyonu yayılımı ve inşaat sektöründe bir uygulama. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29 (1), 53-61.
 • Birgili, F. ve Aydın, Ş. (2011). Kan veren bireylerde kan alma sırasında görülen olumsuz belirti-bulguların ve kaygı düzeylerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 18 (2), 17-26.
 • Bodur, G. (2016). Sağlık hizmetinde hasta odaklı liderlik. Empati: Hemşirelerin Bülteni, Mayıs 2016, 15-17.
 • Chen, L. H., & Ko, W. C. (2009). Fuzzy approaches to quality function deployment for new product design. Fuzzy Sets and Systems, 160 (18), 2620-2639.
 • Çalıpınar, H. ve Soysal M. (2010). Kalite fonksiyon yayılımı yönteminin GSM operatöründe uygulanması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28 (2) 95-115.
 • Delice, E. K. ve Güngör, Z. (2008). Kalite fonksiyon yayılımı için yeni bir yaklaşım: Bir uygulama. Akademik Bilişim 2008, 1-8.
 • Demirbağ, Ş. ve Çavdar, E. (2016). Kalite fonksiyon yayılımı planlama matrisinde kano modelinin kullanılması: Akıllı telefonlar üzerine bir uygulama. Ege Akademik Bakış, 16 (2), 211-226.
 • Dinçel, K. ve Yenen, V. Z. (2011). Ürün pazarlamasında kalite fonksiyon göçerimi (KFG) ve uygulanabilirliği. 11. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 23-24 Haziran 2011, 276-291.
 • Doğan, Ö. İ. ve Arıcan, R. I. (2008). İlaç sektöründe kalite fonksiyon göçerimi (KFG) matrisinin oluşturulması. İşletme Fakültesi Dergisi, 9 (1), 107-123.
 • Doğu, E. ve Özgürel B. (2008). Kalite fonksiyon göçerimi ile bireysel emeklilik sistemleri pazarlayan sigorta şirketlerinin teknik özelliklerinin incelenmesi üzerine bir çalışma. İşletme Fakültesi Dergisi, 9 (1), 33-45.
 • Erbaş, E. (2016). Düşünce tarzlarına dayalı kalite fonksiyon göçerimi aracılığıyla hizmet işletmelerine yönelik bir iş değerleme uygulaması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 37-55.
 • Goetsch D. L., ve Davis, S. B. (2016). Toplam kalite yönetimi: Örgütsel mükemmellik için toplam kaliteye giriş. (Ö. İpekgil Doğan ve M. Topoyan, Çev.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (Orijinal çalışma basım tarihi 2014.)
 • Güllü, E. ve Ulcay, Y. (2002). Kalite fonksiyonu yayılımı ve bir uygulama. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7 (1), 71-91.
 • Kelesbayev, D. (2014). Türk dünyasının eğitim sistemindeki ortak mesele: Kalite. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, (3/2), 291-306.
 • Kıdak, L. B., Arslan, E. T. ve Burmaoğlu, S. (2016). Hastanın sesi duyuluyor mu? bir devlet hastanesinde bulanık AHP ile ağırlıklandırılmış kalite fonksiyon göçerimi uygulaması. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8 (2), 93-107.
 • Kılıç, B. ve Babat, D. (2011). Kalite fonksiyon göçerimi: Yiyecek içecek işletmelerine yönelik kuramsal bir yaklaşım. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (20), 93-104.
 • Kurt, H. S. ve Yenilmez, G. (2017). Kalite fonksiyon yayılımı: Alışveriş merkezleri üzerine bir uygulama. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 9 (1), 14-29.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2011). Anestezi ve reanimasyon: Kan alma. Ankara.
 • Olcay, Y. ve Esin, N. (2010). Toplu konut üretiminde kullanıcı tatmini yönelimli bir veri toplama modeli: Kalite fonksiyon yayılımı. İTÜ Dergisi, Seri A, 9 (2), 71-82.
 • Öter, Z. ve Tütüncü, Ö. (2001). Turizm işletmelerinde kalite fonksiyon göçerimi: seyahat acentelerine yönelik varsayımsal bir yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (3), 95-117.
 • Özveri, O. ve Türksever, T. K. (2006). Kalite fonksiyon yayılımının (KFY) dekoratif cam üretimine uygulanması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (4), 234-246.
 • Radharamanan, R., & Godoy, L. P. (1996). Quality function deployment as applied to a health care system. Computers & industrial engineering, 31 (1), 443-446.
 • Saatçıoğlu, D. ve Özçakar, N. (2015). Kalite fonksiyon yayılımının lojistik sektöründe uygulanması. 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 551-560.
 • Savaş, H. ve Ay, M. (2005). Üniversite kütüphanesi tasarımında kalite fonksiyon göçerimi uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (3), 80-98.
 • Sezer, E., Can, Ö. Bursa, O. ve Ünalır, M. O. (2016). Sağlık bilgi sistemlerinde ontoloji tabanlı bir yaklaşım: Kan testi ontolojisi örneği. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22 (5), 367-375.
 • Sofyalıoğlu, Ç. ve Tunail, İ. (2012). Kano modelinin kalite fonksiyon göçerimi planlama matrisinde kullanımı. Ege Akademik Bakış, 12 (1), 125-135.
 • Taptık, Y. ve Keleş, Ö. (1998). Kalite savaş araçları, İstanbul: Kalder Yayıncılık.
 • Tunca, M. Z. ve Bayhan, M. (2012). Kalite fonksiyon göçerimi yönteminin tedarikçi seçiminde kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 53-69.
 • Uca, M. ve Menteş, S. (2008). İşletme bölümü öğrencilerinin bölüm gereksinimlerinin kano modeli ile sınıflandırılması: Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi uygulaması. İşletme Fakültesi Dergisi, 9 (1), 73-91.
 • Ustasüleyman, T. ve Abanoz, S. (2009). Kalite fonksiyon göçerimi ve bankacılık sektöründe bir uygulama. Bankacılar Dergisi, (70), 37-50.
 • Wang, R. T. (2007). Improving service quality using quality function deployment: The air cargo sector of China airlines. Journal of Air Transport Management, 13 (4), 221-228.
 • Yalçın, S. (2008). Maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi derslerinin tasarımında kalite fonksiyon yayılımının kullanımı: Gediz meslek yüksekokulu örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 10 (4), 149-165
 • Yapraklı, T. Ş. ve Güzel, D. (2010). Sağlık sektöründe bir kalite fonksiyon göçerimi uygulaması. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (19), 457-476.
 • Yıldız, M. S. ve Baran, Z. (2011a). Kalite fonksiyon göçerimi ve homojenize yoğurt üretiminde uygulaması. Ege Akademik Bakış, 11 (1), 59-72.
 • Yıldız, M. S. ve Baran, Z. (2011b). Yiyecek-içecek işletmelerinde kalite fonksiyon göçerimi uygulaması. 11. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 23-24 Haziran 2011, 256-264.

Volume 5, Issue 1, 2017

2017.05.01.OR.04

alphanumeric journal

Volume 5, Issue 1, 2017

Pages 127-146

Received: April 9, 2017

Accepted: June 20, 2017

Published: June 30, 2017

Full Text [515.7 KB]

2017 Gündoğdu, S., Görener, A.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.