• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Financial Performance of Deposit Banks Using The CAMELS Ratios: Composite Index Approach

bib

Nur Duygu Keten

Atalay Çağlar, Ph.D.


Abstract

CAMELS rating system are used means of remote surveillance. This indicator including six sub-indicators namely, capital adequacy, asset quality, management quality, earning, liquidity, sensitivity to market. The aim of this study is to evaluate bank performances by using CAMELS ratios. In this study, firstly, an index was constructed for each component with DEA-like model and later was created CAMELS composite index. At first, index value was obtained of each bank and sorted. Then by, the arithmetic means of the index values found for each component was taken as the ultimate composite index value and was made a general ranking. As a result, composite index was created. Result of analysis in capital adequacy, Arap Turk Bank, Citibank and Turkish Bank was ranked among the top three. In the asset quality, Turkey Vakıfbank, Fibabank and Turkish Bank while these banks in the first place, for management quality, T.C. Ziraat Bank, Akbank and Turkey Halk Bank the highest index is the most valuable banks. In the earning, T.C. Ziraat Bank, Citibank and Akbank found the banks with the best efficiency. In the liquidity, Arap Turk Bank, Turkey Garanti Bank and Citibank are ranked among the top three. As the last component, in the sensitivity to market, Turkish Bank, Alternatifbank and Arap Türk Bank. To make a general assessment, that in according to composite index which created from CAMELS rates, Citibank, Arap Turk Bank and Turkish Bank are in the top places, but Sekerbank, Turkland Bank and Finansbank are in the last places.

Keywords: Banks, CAMELS, Composite Index, Financial Performance, Multi Criteria Decision Making

Jel Classification: C44, C51, C61, G20

CAMELS Oranları ile Mevduat Bankalarının Finansal Performansı: Bileşik Endeks Yaklaşımı


Öz

CAMELS uzaktan gözetim faaliyetlerinde kullanılmakta olan bir değerleme sistemidir. CAMELS değerleme sistemi, çeşitli oranların yer aldığı sermaye yeterliliği (C), aktif kalitesi (A), yönetim kalitesi (M), kârlılık (E), likidite (L) ve piyasa riskine duyarlılık (S) olmak üzere altı bileşenden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı banka performanslarını CAMELS oranlarını kullanarak bileşik endeks yaklaşımı ile incelemektir. Çalışmada, önce Veri Zarflama Analizi (VZA) benzeri bir model ile her bir bileşen için birer tane endeks ve daha sonra da CAMELS bileşik endeksi oluşturulmuştur. Önce, alt bileşenler için her bankanın endeks değeri elde edilerek bankalar sıralanmıştır. Daha sonra, her bileşen için bulunan endeks değerlerinin aritmetik ortalaması nihai bileşik endeks değeri olarak alınarak genel bir sıralama yapılmıştır. Her bileşen grubu dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda; sermaye yeterliliği (C) bileşeninde ilk üç sıradaki bankalar Arap Türk Bankası, Citibank ve Turkish Bank olarak bulunmuştur. Aktif Kalitesi (A) bileşeninde Türkiye Vakıflar Bankası, Fibabanka ve Turkish Bank ilk sıraları alırken, yönetim kalitesi (M) için T.C. Ziraat Bankası, Akbank ve Türkiye Halk Bankası en yüksek endeks değerli bankalar olmuştur. Kârlılık (E) bileşeninde en iyi skora sahip bankalar T.C. Ziraat Bankası, Citibank, Akbank olarak elde edilmiştir. Likidite (L) bileşeninde ise Arap Türk Bankası, Türkiye Garanti Bankası ve Citibank üst sıralardadır. Son bileşen olan piyasa riskine duyarlılık (S) bileşeninde Turkish Bank, Alternatifbank ve Arap Türk Bankası ilk sıralarda olmuştur. Genel bir değerlendirme yapmak üzere CAMELS oranlarından oluşturulan bileşik endekse göre ise en üst sıralarda yer alan bankalar Citibank, Arap Türk Bankası, Turkish Bank, son üç sırada bulunanlar ise Şekerbank, Turkland Bank, Finansbank olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bankalar, Bileşik Endeks, CAMELS, Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Verme


Suggested citation

Keten, N. D. & Çağlar, A. (). CAMELS Oranları ile Mevduat Bankalarının Finansal Performansı: Bileşik Endeks Yaklaşımı. Alphanumeric Journal, 7(2), 417-436. http://dx.doi.org/10.17093/alphanumeric.493946

References

 • Abdullayev, M. (2013). Türk Bankacılık Sektöründe Dezenflasyon Sürecinde CAMELS Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 97–112.
 • Agarwal, N., Guha, B., Dutta, A., & Bandyopadhyay, G. (2014). Performance Measurement of Indian Banks Using Data Envelopment Analysis. Lecture Notes on Information Theory, 2(3), 289–294. https://doi.org/10.12720/lnit.2.3.289-294
 • Ahmedov, T., & Mehmedov, E. (2017). Azerbaycan Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi: Yabancı Sermayeli 10 Banka. Journal of Economics Business and Political Researches Year, 2(4), 97–109.
 • Ahsan, M. K. (2016). Measuring Financial Performance Based on CAMEL Rating Model on Islamic Banks in Jordan. Asian Business Review, 6(13), 47–56. https://doi.org/10.18034
 • Altemur, N., Karaca, S. S., & Güvemli, B. (2018). Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi İle Performanslarının Ölçülmesi. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 6(1), 57–65.
 • Anwar, A. N. (2016). Analysis of Indonesian Islamic and Conventional Banking Before and After 2008. International Journal of Economics and Finance, 8(11), 193. https://doi.org/10.5539/ijef.v8n11p193
 • Aparicio, J., Duran, M. A., Lozano-Vivas, A., & Pastor, J. T. (2018). Are Charter Value and Supervision Aligned? A Segmentation Analysis. Journal of Financial Stability, 37, 60–73. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2018.05.004
 • Arıçelik, G. (2010). Ticari Bankalarda Performans Ölçümü: CAMELS Analizine Dayalı Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aspal, P.K. & Dhawan, S. (2014). Financial Performance Assessment of Banking Sector In India: A Case Study of old Private Sector Banks. The Business & Management Review, 5(3), 196–211.
 • Avkiran, N. K. (1994). Developing an Instrument to Measure Customer Service Quality in Branch Banking. International Journal of Bank Marketing, 12(6), 10–18. https://doi.org/10.1108/02652329410063223
 • Avkiran, N. K. (2011). Association of DEA Super-Efficiency Estimates With Financial Ratios: Investigating The Case For Chinese Banks. Omega, 39(3), 323–334. https://doi.org/10.1016/j.omega.2010.08.001
 • Aytekin, S., & Sakarya, Ş. (2013). BIST’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının 2001 ve 2008 Finansal Krizleri Çerçevesinde Camels Derecelendirme Sistemi İle Değerlendirilmesi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 25–58.
 • Ayvalı, N. (2015). Banka Başarısızlıklarinda Akti̇f Kali̇tesi̇ni̇n Rolü ve Değerlendi̇ri̇lmesi̇. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü.
 • Bağcı, H., & Rençber, Ö. F. (2014). Kamu Bankaları ve Halka Açık Özel Bankaların PROMETHEE Yöntemi İle Kârlılıklarının Analizi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 39–47.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (2017). 2017 Faali̇yet raporu. İstanbul. Retrieved from http://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/hakkinda_0003_08.pdf
 • Bankacılık Kanunu. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu (2005). Türkiye: Resmi Gazete. Retrieved from http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5411.pdf
 • Bayramoğlu, M. F., & Gürsoy, İ. (2017). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Bireysel ve Sektörel Risk Derecelendirmesi: Bir CAMELS Analizi Uygulaması. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15(1), 1–19.
 • Bayyurt, N. (2013). Ownership Effect on Bank’s Performance: Multi Criteria Decision Making Approaches on Foreign and Domestic Turkish Banks. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99, 919–928. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.565
 • Çağlar, A. (2018). Financial Performance Of Deposit Banks in Turkey: An Investigation With TODIM Method. In O. Gönüllü & B. Turan İçke (Eds.), Recent Perspectives and Case Studies in Finance & Econometrics (pp. 9–27). IJOPEC Publication Limited.
 • Çalışkan, E., & Eren, T. (2016). Bankaların Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 85–107. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/271026
 • Canbaz, M. F. (2013). Katılım bankacılığının Türk Bankacılık Sistemindeki Yeri, Çalışma Şekli, Enstrümanları ve Performans Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi & Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Chatzi, I. G., Diakomihalis, M. N., & Chytis, E. Τ. (2015). Performance of the Greek Banking Sector Pre and Throughout The Financial Crisis. Journal of Risk & Control, 2(1), 45–69.
 • Cole, R. A., & Gunther, J. W. (1998). Predicting Bank Failures: A Comparison of On- and Off-Site Monitoring Systems. Journal of Financial Services Research, 13(2), 103–117. https://doi.org/10.1023/A:1007954718966
 • Da Silva, T. P., Leite, M., Guse, J. C., & Gollo, V. (2017). Financial and Economic Performance of Major Brazilian Credit Cooperatives. Contaduria y Administracion, 62(5), 1442–1459. https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.05.006
 • Dash, M. (2017). A Model for Bank Performance Measurement Integrating Multivariate Factor Structure with Multi-Criteria PROMETHEE Methodology. Asian Journal of Finance & Accounting, 9(1), 310. https://doi.org/10.5296/ajfa.v9i1.11073
 • Demireli, E. (2010). TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 97–108.
 • Desta, T. S. (2016). Financial Performance of the Best African Banks: A Comparative analysis Through CAMEL Rating. Journal of Accounting and Management, 6(1), 1–20. https://doi.org/10.1177/088541229601100106
 • Ecer, F. (2013). TTürkiye’deki Özel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: 2008-2011 Dönemi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 171–189.
 • Ege, İ., Topaloğlu, E. E., & Karakozak, Ö. (2015). CAMELS Performans Değerleme Modeli: Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(4), 109–126.
 • Federal Deposit Insurance Corporation. (2018). Basic Examinations Concepts and Guidelines. In Risk Management Manual of Examinations Policies. Retrieved from https://www.fdic.gov/regulations/safety/manual/2018-07-complete.zip
 • Ferrouhi, E. M. (2014). Moroccan Banks Analysis Using CAMEL Model. International Journal of Economics and Financial Issues, 4(3), 622–627.
 • Ghasempour, S., & Salami, M. (2016). Ranking Iranian Private Banks Based on the CAMELS Model Using the AHP Hybrid Approach and TOPSIS, 6(4), 52–62. https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v6-i4/2294
 • Ghazavi, M., & Bayraktar, S. (2018). Performance Analysis Of Banks In Turkey Using Camels Approach Case Study: Six Turkish Banks During 2005 To 2016 Masoud. İşletme Araştrımaları Dergisi, 10(2), 847–874. https://doi.org/10.20491/isarder.2018.45
 • Gökmen, B. (2007). Bankalarda Finansal Tablolar Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gümüş, F. B., & Nalbantoğlu, Ö. (2015). Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(2), 83–106. https://doi.org/10.5578/jeas.10837
 • Gündoğdu, A. (2017). Türkiye’de Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 26–43. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/320836
 • Gupta, C. R. (2014). An Analysis of Indian Public Sector Banks Using Camel Approach. IOSR Journal of Business and Management, 16(1), 94–102. https://doi.org/10.9790/487X-161494102
 • Hunjak, T., & Jakovčević, D. (2001). Ahp Based Model for Bank Performance. In Proceedings of 6th International Symposium on Analytic Hierarchy Process (ISAHP 2001) (pp. 149–158).
 • Kandemir, T., & Demirel Arıcı, N. (2013). Mevduat Bankalarında CAMELS Performans Değerleme Modeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (2001-2010). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 61–87.
 • Kapucu, H., & Şiriner, İ. (2007). Kriz Sonrası Yabancı Sermaye Akımlarının Türk Bankacılık Sektöründeki Sermaye Yoğunlaşması Üzerine Etkisi (2000-2007). In Uluslararası Finans Sempozyumu (pp. 163–182). Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu.
 • Karapınar, A., & Doğan, İ. Ç. (2015). An Analysis on the Performance of the Participation Banks in Turkey. Accounting and Finance Research, 4(2), 24–33. https://doi.org/10.5430/afr.v4n2p24
 • Kaya, Y. (2001). Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi. BDDK-MSPD Çalışma Raporları 2001/6. Ankara.
 • Khan, A. (2018). Financial Performance Analysis of Public and Private Sector Banks through Camel Model, 2(2), 954–964.
 • Liu, J., & Pariyaprasert, W. (2011). Determinants of Bank Performance : The Application of the CAMEL Model to Banks Listed in China ’ s Stock Exchanges from 2008 to 2011. AU-GSB e-Journal, 80–95.
 • Mandic, K., Delibasic, B., Knezevic, S., & Benkovic, S. (2014). Analysis of The Financial Parameters of Serbian Banks Through The Application of The Fuzzy AHP And TOPSIS Methods. Economic Modelling, 43, 30–37. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.07.036
 • Mohiuddin, G. (2014). Use of CAMEL Model : A Study on Financial Performance of Selected Commercial Banks in Bangladesh. Universal Journal of Accounting and Finance, 2(5), 151–160. https://doi.org/10.13189/ujaf.2014.020504
 • Özden, K. Ö. (2017). Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Çok Değişkenli Gri Model ve Gri İlişkisel Analiz İle Tahmini. Bankacılar Dergisi, 28(102), 63–88.
 • Ozkan-Gunay, E. N., & Ozkan, M. (2007). Prediction of Bank Failures in Emerging Financial Markets: An ANN Approach. The Journal of Risk Finance, 8(5), 465–480. https://doi.org/10.1108/09574090910954864
 • Öztürk Karaçor, Z., Mangır, F., Kodaz, Ş. S., & Kartal, M. (2017). Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi : Türkiye Örneği. İGÜ Sosyal Bilimler Dergisi., 4(2), 47–65.
 • Panja, S. (2017). Multivariate Bank Performance Analysis using Standardized CAMEL Methodology and Fuzzy Analytical Hierarchical Process. Indian Journal of Science and Technology, 10(21), 1–17. https://doi.org/10.17485/ijst/2017/v10i23/103170
 • Pekkaya, M., & Erol Demir, F. (2016). Determining The Priorities Of Criteria In Assessing The Bankruptcy Risk Of The Banks via AHP. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Ö, 40–45.
 • Rakocevic, S., & Dragasevic, Z. (2009). Analysis of The Efficiency of Banks in Montenegro Using The AHP. In Proceedings of the 10th International Symposium on the Analytic Hierarchy/Network Process. Pittsburgh. Retrieved from http://www.isahp.org/2009Proceedings/Final_Papers/23_Dragasevic_Rakocevic_Banking_in_Montenegro_REV_FIN.pdf
 • Rezai, M., & Ketabi, S. (2016). Ranking the Banks Through Performance Evaluation by Integrating Fuzzy AHP and TOPSIS Methods: A Study of Iranian Private Banks. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 6(3), 19–30. https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v6-i3/2148
 • Roman, A., & Şargu, A. C. (2013). Analysing the Financial Soundness of the Commercial Banks in Romania: An Approach based on the Camels Framework. Procedia Economics and Finance, 6(13), 703–712. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00192-5
 • Sakarya, Ş. (2010). CAMELS Derecelendirme Sistemine Göre İMKB’deki Yerli ve Yabancı Sermayeli Bankaların Karşılaştırmalı Analizi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Prof.Dr. A, 7–21.
 • Seçme, Y., Bayrakdaroğlu, A., & Kahraman, C. (2009). Expert Systems with Applications Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS. Expert Systems with Applications, 36, 11699–11709. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2009.03.013
 • Şen, A., & Solak, S. (2011). Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi: Türkiye Örneği. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48(554), 51–65.
 • Solak, S. (2010). Türk Ticari Bankacılık Sektörünün 2001 Krizi Öncesi ve sonrası CAMELS Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sonaje, V. H., & Nerlekar, S. S. (2017). Financial Performance Analysis of Selected Banks Using CAMEL Approach. Indira Management Review, 11(2), 17–24. Retrieved from http://indiraisbs.ac.in/IMR/wp-content/uploads/2017/11/Vijay-Hemant-Sonaje-and-Dr.-Shriram-S.-Nerlekar.pdf
 • Tükenmez, M., Demireli, E., & Akkaya, G. C. (2009). Kamu Bankalarında CAMELS Performans Derecelendirme Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme. In 13. Ulusal Finans Sempozyumu (pp. 379–388). Afyonkarahisar.
 • Uysal, M. (2010). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Camels Performans Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Wanke, P., Azad, M. A. K., & Barros, C. P. (2016). Efficiency Factors In OECD Banks: A Ten-Year Analysis. Expert Systems with Applications, 64, 208–227. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.07.020
 • Yetiz, F. (2016). Bankacılığın Doğuşu ve Türk Bankacılık Sistemi. Niğde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2). Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/185227
 • Yıldırım, B. F., & Demirci, E. (2017). Banka Performansının TOPSIS-M Uygulaması İle Değerlendirilmesi. Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 35–48.
 • Zhou, P., Ang, B. W., & Poh, K. L. (2007). A Mathematical Programming Approach To Constructing Composite Indicators. Ecological Economics, 62(2), 291–297. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.12.020

Volume 7, Issue 2, 2019

2019.07.02.OR.04

alphanumeric journal

Volume 7, Issue 2, 2019

Pages 417-436

Received: Dec. 8, 2018

Accepted: Oct. 11, 2019

Published: Dec. 31, 2019

Full Text [771.5 KB]

2019 Keten, ND., Çağlar, A.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.