• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Software Quality and Standards on a Global Scale: Trends in the Literature from Scientific and Sectoral Perspective


Muhammet Damar

Güzin Özdağoğlu, Ph.D.

Aşkın Özdağoğlu, Ph.D.


Abstract

The digital transformation requires software in many components of business and daily life. As the product variety and competition increase in this field, the quality and standards which are leading the sector are also on the agenda. In this context , the aim of this study is to present the current state of software quality and standards in terms of both sectoral and scientific publications. In the scope of the study, the related studies in this field are summarized, and then the findings are presented which are obtained through the scientometric analyses of the published research articles in the journals indexed by Web of Science Core Database. The Findings emphasize the trends in keywords over the years as well as the most active universities, authors, countries, institutional information, and the journals that are preferred by authors. Furthermore, the number and the quality of articles with respect to the country dimension are also discussed to determine the current situation in Turkey.

Keywords: Scientometrics, Software Measurement, Software Quality, Software Standards

Jel Classification: C46

Küresel Ölçekte Yazılım Kalitesi ve Standartları: Sektörel ve Bilimsel Perspektiften Literatürdeki Eğilimler


Öz

Dijital dönüşümün gereği, iş ve günlük yaşamın pek çok bileşeninde yazılımlardan faydalanılmaktadır. Bu alanda ürün çeşitliliği ve rekabet arttıkça sektöre yön veren kalite ve standart çalışmaları da gündeme gelmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, yazılım kalitesi ve standartlarının mevcut durumunu gerek sektörel gerekse bilimsel yayınlar açısından ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında, bu alanda yapılan çalışmalar özetlenmekte, ardından, bu konuda Web of Science temel veri tabanında taranan dergilerde yayınlanmış araştırma makalelerinin bilimetrik analizi ile elde edilen bulgular sunulmaktadır. Bulgular, bu alanda çalışan araştırmacılara, alandaki en aktif üniversite, yazar, ülke, kurum bilgileri ile bu alanda yayın yapan yazarların çoğunlukla tercih ettikleri alan dergileri, yıllar içinde anahtar kelimelerin eğilimlerini vurgulamaktadır. Ayrıca, ülkeler boyutunda makale sayıları ve nitelikleri de ele alınarak Türkiye’nin içinde bulunduğu durum tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilimetri, Yazılım Standartları, Yazılım Ölçme, Yazılımda Kalite


Suggested citation

Damar, M., Özdağoğlu, G., Özdağoğlu, A. (2018). Küresel Ölçekte Yazılım Kalitesi ve Standartları: Sektörel ve Bilimsel Perspektiften Literatürdeki Eğilimler. Alphanumeric Journal, 6(2), 325-348. http://dx.doi.org/10.17093/alphanumeric.404102

References

 • Acuna S.T., Gomez, M.N., Hannay J.E., Juristo N, Pfahl D. (2015). “Are team personality and climate related to satisfaction and software quality? Aggregating results from a twice replicated experiment”. Information and Software Technology, 57:141-156.
 • Akalın M.İ. (2014). “Yazılımın Evrimleşme Sürecinde Tasarım Örüntülerinin Yazılım Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi FBE. Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
 • Akan CC. (2011). “Organizasyonlarda Değişim Yönetimi: Değişim Mühendisliği”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi,(3)1:67-96.
 • Aktürk A.G. (2009). “Yazılım Geliştirmede Uygunsuzluk Önleyici bir Güç Olarak Yazılım Kalite Güvencesi”, 4. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu - UYMS’09.8-10Ekim 2009 İstanbul- Turkey.
 • Al-Kilidar H., Cox K., Kitchenham B. (2005). “The Use and Usefulness of the ISO/IEC 9126 Quality Standard”, Empirical Software Engineering, 2005. International Symposium.
 • Alparslan S.A.(2017). “CMMI İle Yazılım Süreçlerinin İyileştirilmesi Ve Yazılım Şirketlerinin CMMI 3 Seviyesine Göre Değerlendirilmesi”, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi FBE. İşletme Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
 • Alptekin M.T. (2008). “Yazılımda Kod Gözden Geçirme Sürecinde Kod Kalitesi Ölçümünün Sürece ve Yazılım Kalitesine Etkisinin İncelenmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi FBE. Endüstri Mühendisliği ABD. Mühendislik Yönetimi Programı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Altun R. (2010). “Yazılımda Kalite Kontrol ve Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD. Sayısal Yöntemler Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Ampatzoglou A., Frantzeskou G., Stamelos I.(2012). “A methodology to assess the impact of design patterns on software quality”, Information and Software Technology, 54 (2012) :331-346.
 • Axelsson J., Skoglund M. (2016). “Quality assurance in software ecosystems: A systematic literatüre mapping and research agenda”, The Journal of Systems and Software, 114 (2016):69-8.
 • Aydın A.O., Kurt M.(2002). “Bilişim Ergonomisi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,17(4): 93-115.
 • Aydın A.O., Kutay F., Gökçen H., Güngör A. (2011). “ISO/IEC 9126 Standardında Anadilin Kullanımı Native Language Usage in ISO 9126 Standard”, Journal of Yasar University,1(3):221-237.
 • BAKA (2012). “Yazılım Sektörü Raporu”, https://www.baka.org.tr/uploads/1357649691YAZiLiM-SEKTORU-RAPORU-3ARALiK.pdf (05.03.2018).
 • Beirne M., Panteli, A., Ramsay, H. (1997). “Going soft on quality? Process management in the Scottish software industry”. Software Quality Journal, 6(3):195-209.
 • Bloomberg (2014). “Türkiye Ekonomisi”, http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1565227-yazilim-sektorunun-turkiyedeki-yeri (05.03.2018).
 • Bratthall L, Wohlin C. (2000). “Understanding Some Software Quality Aspects from Architecture and Design Models”, 8th IEEE International workshop on Program Comprehension (IWPC 2000).
 • BSA (2017). “Sektör Standartlar- ISO SAM (ISO/IEC 19770)”,http://www.bsa.org/anti-piracy/what-is-sam/industry-standards?sc_lang=tr-TR (02.03.2018).
 • Coe N. (1995). “US transnationals and the Irish software industry: Assessing the nature, quality and stability of a new wave of foreign direct investment”, European Urban and Regional Studies, 4(3):211-230.
 • Curcio K., Malucelli A., Reinehr S., Paludo M.A. (2016). “An analysis of the factors determining software product quality: A comparative study”, Computer Standards & Interfaces, 48(2016):10-18.
 • Çağlıyan V.(2012). “Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Kullanımının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Örnek Olay Çalışması”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, (5)1:159-178.
 • Çivlik Gür Ö. (2006). “Yazılım Kalite Güvencesinde İstatistiksel Süreç Kontrolü”, Hacettepe Üniversitesi FBE İstatistik ABD Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Dikmen F.C.(2016). “Productivity Change: An Empirical Study on Turkish State Universities”, Alphanumeric Journal, 4(1):27-33.
 • Dromey R.G.(1998). “Software Product Quality: Theory, Model And Practice”, Software Quality Institute: Brisbane, Australia.
 • Dromey R.G. (2003). “Software Quality-Prevention versus Cure?”, Software Quality Journal, (11):197-210.
 • Erbaş D.(2013). “Bilimsel Dizinler ve Önemi”. http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/sempozyum11/Sayfa-45-46.pdf (05.03.2018).
 • Ergin T. (2004). Yazılım Kalite Güvencesi, http://www.csharpnedir.com/articles/read/?id=201 (02.03.2018).
 • Eurogap (2017). Ürün Belgelendirme, http://www.eurogap.com.tr/icerik/urun-belgelendirme (05.03.2018).
 • Evans I. (2004). “Achieving Software Quality Through” Teamwork, Norwood: Artech House, USA.
 • Garousi V. (2015).“A Bibliometric Analysis of the Turkish Software Engineering Research Community”, Scientometrics, (2015) 105:23-49.
 • Garousi V., Fernandes J.M.(2016). “Highly-cited papers in software engineering: The top-100”, Information and Software Technology, 7 (2016):108–128.
 • Griffith (2018). “Üniversitesi Software Quality Institute”, https://www.griffith.edu.au/engineering-information-technology/software-quality-institute (05.03.2018).
 • Heeks R., Nicholson B.(2002). “Software Export Success Factors and Strategies in Developing and Transitional Economies”, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN015604.pdf (05.03.2018).
 • Heradio R., Perez-Morago H., Fernandez-Amoros D., Cabrerizo F.J., Herrera-Viedm E.(2016). “A bibliometric analysis of 20 years of research on software product lines”, Information and Software Technology,72(2016):1-15.
 • Inveon (2017). “Yanlış Yazılım Seçiminin 11 Gizli Maliyeti”, https://www.inveon.com.tr/yanlis-yazilim-seciminin-11-gizli-maliyeti/ (01.03.2018).
 • Issac G., Rajendran C., Anantharaman R.N. (2006). “An instrument for the measurement of customer perceptions of quality management in the software industry: An empirical study in India”, Software Quality Journal, 14:291-308.
 • Iyidogan S. (2014). “Exploring the diffusion of software quality standards: Evidence from the case of Turkey”, 2nd World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Procedia - Social and Behavioral Sciences, 122( 2014 ):362-366.
 • Kannabiran G.,Sankaran K.(2011).“Determinants of software quality in offshore development-An empirical study of an Indian vendor”, Information and Software Technology,53(2011):1199-1208.
 • Kızıl C., Şeker S.E., Bozan D. (2014). “Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi”, Alphanumeric Journal, 2(2):77-97.
 • Kitchenham B., J. Walker J. (1989). “A quantitative approach to monitoring software development”, Software Engineering Journal,(4)1:2-13.
 • Kurtel K., Şaban Eren Ş. (2008). “Yazılım Ölçümü: Genel Bir Bakış”, YKGS2008: Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları. 9-10 Ekim 2008, İstanbul-Turkey.
 • Kurtel K, Eren Ş. (2011). “Yazılım Mimarisinin Kalite Gereksinimleri: Yazılım Güvenilirliği”, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, 4(1):1-9.
 • Lindsjorn Y., Sjoberg D.I.K., Dingsoyr T., Bergersen GR., Dyba T.(2016). “Teamwork quality and project success in software development: A survey of agile development teams”. Journal of Systems and Software, 122:274-286.
 • Marcus A. Rothenberger M.A., Kao Y., Van Wassenhove L.N.(2010). “Total quality in software development: An empirical study of quality drivers and benefits in Indian software projects”, Information and Management, 47(2010):372-379.
 • Nidumolu S.R. (1996). “Standardization, requirements uncertainty and software project performance”, Information and Management, 31(1996):135-150.
 • Nikolik B. (2012). “Software quality assurance economics”, Information and Software Technology,54 (2012):1229-1238.
 • Osterweil L., Clarke L.A., DeMillo R.A., Feldman S.I., McKeeman B., Miller E.F., Salasi J. (1996). “Strategic Directions in Software Quality”, ACM Computing Surveys, 28(4):738-750.
 • Ören T. (2016). “Türkiye’deki Bilişim Kuruluşları”, http://www.tbd.org.tr/pdf/tbd-ozenli-turkce-calisma-grubu/bilisimKuruluslari.pdf (25.02.2018).
 • Perlow LA (2001). “Time to coordinate - Toward an understanding of work-time standards and norms in a multicountry study of software engineers”, Work and Occupations, 28(1):91-111.
 • Pino F.J., Pardo C., Garcia F., Piattini M.(2010). “Assessment methodology for software process improvement in small organizations”, Information and Software Technology, 52(2010):1044-1061.
 • Porter, M.(1990). “The Competitive Advantage of Nations”, Harvard Business Review, March-April: 73-93.
 • SDE (2014). “Küresel Rekabet Sürecinde Ankara Yazılım Sektörünün Stratejik Önemi, Potansiyeli Ve Politika Arayışları”, http://www.ankaraka.org.tr/archive/files/yayinlar/ankara-yazilim-sektoru.pdf (05.03.2018).
 • Taşkın Z., Çakmak T. (2010). “Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi’nin Bibliyometrik Profili”. Bilgi Dünyası, 2010,11(2):332-348.
 • Tervonen I., Kerola P. (1998). “Towards deeper co-understanding of software quality”, Information and Software Technology, 39 (1998):995-1003.
 • TUENA (1998). “Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı Hazırlama”, http://www.inovasyon.org/pdf/2101-M-T-A-02.pdf (05.03.2018).
 • TÜRCERT (2018). “Sistem Belgelendirme”, https://www.turcert.com/belgelendirme/sistem-belgelendirme/iso-15504-yazilim-surec-degerlendirme-sistemi (05.03.2018).
 • Voldner, P. (1993). “Canada - Meeting The Software Quality Challenge - Current Activities”, Software Quality Journal, 2(4):239-243.
 • YASAD (2009). “Yazılım: Ekonominin Yeni Kalkınma Gücü”, http://www.yasad.org.tr/Content/UserFiles/yasad_rapor.pdf (25.02.2018).
 • Zadeh S.S., Begum K.(2011). “Association Between Insomnia and Quality of Life: An Exploratory Study Among Software Engineers”. Applied Research in Quality of Life, 6(4): 335-347.

Volume 6, Issue 2, 2018

2018.06.02.MIS.01

alphanumeric journal

Volume 6, Issue 2, 2018

Pages 325-348

Received: March 11, 2018

Accepted: Nov. 16, 2018

Published: Dec. 30, 2018

Full Text [794.5 KB]

 • Share

2018 Damar, M., Özdağoğlu, G., Özdağoğlu, A.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

School of Transportation and Logistics, Istanbul University
Avcilar Campus 34320 Avcilar/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 473 70 00 - 19263

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.