Title

Historical Development of Operations Research and It’s Features

Yöneylem Araştırmasının Tarihi Gelişimi ve Özellikleri


Title
( Turkish )
Author(s)
Author(s)
Abstract

As the global market becomes fiercely competitive, Operations Research has gained significance in strategic business decisions. The growth of global markets and the resulting increase in competition have lightened the need for Operations Research. Today it is one of the popular decision science tools used by profit and nonprofit organizations. Operational Research as a new field started in the British Military in the second half of the 1930s as a response to the mobilization of the German air force. But it is starting point based on Archimedes’s studies. Archimedes collected empirical data, analyzed those data using mathematics and used the results to doing equipment and formulated method for countering the Roman siege to Syracuse in 213 B.C. He can be considered the first operations analyst and his studies can be accepted starting point of operations research. Taylorism is often mentioned as a precursor of Operations Research and it is a scientific origin of operations research. After Second World War, Operations Research is developed as academic discipline in academic and business environment. Many new Operations Research techniques are developed by distinguished scientists and applied at many different fields by them. The paper aims to outline historical development of Operations Research as a starting point, a scientific origin, a new field and an academic discipline in some countries like Turkey of the world. Besides, in this study it’s given eleven different definition of operations research and by those definitions it’s eleven different features which is not considered in Turkish literature is explained.

Küresel pazarda rekabet ortamı şiddetlenirken, Yöneylem Araştırması stratejik iş kararlarında önemlilik kazanmıştır. Küresel pazarların büyümesi ve rekabetteki artış sonucunda Yöneylem Araştırmasına olan ihtiyaç günışığına çıkmıştır. Bugün Yöneylem Araştırması, kar amaçlı ve kar amaçlı olmayan kuruluşlarca kullanılan gözde karar verme araçlarından birisidir. Yöneylem Araştırması yeni bir bilim olarak Alman hava kuvvetlerinin saldırılarına karşılık vermek için 1930’ların ikinci yarısında İngiliz Ordusunda kullanılmaya başlamıştır. Fakat onun başlangıç noktası Archimede’in çalışmalarına dayanır. Archimed deneysel verileri toplamış, bu verileri matematiksel yöntemlerle analiz etmiş ve MÖ 213 yılında Roma ordusunun Syracuse şehrini kuşatmasına karşılık bu sonuçları teçhizat yapımında ve yöntem geliştirmede kullanmıştır. Archimed ilk yöneylem araştırmacısı olarak düşünülebilir ve onun çalışmaları yöneylem araştırmasının başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. Taylorizm sıkça yöneylem araştırmasının öncüsü olarak söz edilir ve yöneylem araştırmasının bilimsel kökünü oluşturur. İkinci Dünya Savaşından sonra, Yöneylem Araştırması akademik ve iş çevresinde akademik bir disiplin olarak gelişmiştir. Birçok yeni yöneylem araştırması teknikleri seçkin bilim adamları tarafından geliştirilmiş ve pek çok farklı alanlarda kullanılmıştır. Bu makale Türkiye gibi Dünya’nın bazı ülkelerinde Yöneylem Araştırmasının başlangıcı, bilimsel kökeni, yeni bir bilimsel alan ve akademik disiplin olarak tarihi gelişiminin taslağını çizmeyi amaçlar. Ayrıca, bu çalışmada Yöneylem Araştırmasının 11 farklı tanımı verilmiş ve bu tanımlarla Türkçe literatürde yer almayan Yöneylem Araştırmasının 11 özelliği açıklanmıştır.

Abstract
( Turkish )
Record

Alphanumeric Journal ID

Classification

Language

Year

Issue

First Page

Last Page

Cite

Öztürk, A. (2013). Historical Development of Operations Research and It’s Features, Alphanumeric Journal, 1(1), 001-011.

References
 • Agbadudu, A. B. (2006). Operations Research, Mathematics and Social Science: The Link.
 • Applegate, D. C., Bixby, R. E., Cook, W., Goycoolea, & Helsgam, K. (2008, September 28). Certification of an Optimal TSP Tour Through 85900 Cities. Submitted to Operations Research Letters .
 • Chen, F. (2012, Şubat 15). Introduction to Operations Research. Mayıs 28, 2013 tarihinde http://202.120.43.108/G2S/eWebEditor/uploadfile/201202160 94512_411623945500.pdf adresinden alındı
 • Doğrusöz, H. (2001). Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Bilim "Sosyal Bilimler" Yöneylem Araştırması. Mayıs 28, 2013 tarihinde http://akgul.web.tr/yazilar/temp/sosyal.html adresinden alındı
 • Fleischman, B. (1995). Operation Research Activities in Germany. European Journal of Operational Research , 4404
 • Forgionne, A. G. (1990). Quantitative Management. Orlondo: The Dreyden Pres. Gass, S. I. (2002, Ekim). Great Moments in History, Operation Research 50th Anniversary. Mayıs 28, 2013 tarihinde Insitue of Operational Research and Management Sciences: http://www.orms-today.org/orms-1002/frhistorysb1.html adresinden alındı
 • Gass, S. I., & Arjang, A. (2011). History of Operational Research. Informs.
 • Gass, S. I., & Assad, A. A. (2005). An Annotated Timeline of Operational Research: An Informal History . New York: Kluwer Academic Press. Ghosh, J. K. (1994). Mahalanobis and The Art and The Science of Statistics: The Early Days Vol.29(1). Indian Journal of History of Science , 89-98.
 • Ittmann, H. W. (2009). Recent Development in Operational Research: A Personal Perspective. ORION , 87Kaplan, H. E. (2011). Operational Research and Intellingece Analysis. Intelligence Analysis: Behavioral and Social Scientific Foundations (s. 31-53). içinde Washington: The National Academies Press.
 • Kirby, M., & Capay, R. (1997). The Air Defence of Great Britany,1920-1940:an operational research perspectif . Journal of the Operational Research Society Vol.488 , 555-568.
 • Kjeldsen, T. H. (2007). Operational Research and Mathematical Programmin:From war to Academia-A Joint Venture. Mayıs 13, 2013 tarihinde Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS): http://www.eolss.net adresinden alındı
 • Lander, H. (1984). The Origin of Operational Research. Operational Research 32 , 465-475.
 • Morse, P. M., & Kimball, G. E. (1951). Methods of Operations Research. New York: John Wiley and Sons.
 • Öztürk, A. (2009). Kalite Yönetimi ve Planlaması. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Öztürk, A. (2013). Yöneylem Araştırmasına Giriş. Bursa: Ekin Kitapevi.
 • Rivett, P. (1994). The Craft of Decision Modelling. Chichester: John Wiley and Sons.
 • Agrawal, S., Subramanian, K.R., and Kapoor, S.,(2010), International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, Volume: 3, Issue: 2, 200-208.
 • Shrader, C. R. (2006). History of Operations Research İn the United States Army Volume 1:1942-1962. Washington, D.C.: Office of the Deputy Under Secretary of the Army for Operational Research United.
 • Sottinen, T. (2009). Operations Research with GNU Linear Programming Kit.
 • White, L., Smith, H., & Currie, C. (2011). OR in Developing Countries: A. Review.