Title

Evaluation of Personel E-Commerce Applications with Categorical Data Analysis Methods

Kişisel E-Ticaret Uygulamalarının Kategorik Veri Analizi Yöntemleri İle Değerlendirilmesi


Title
( Turkish )
Abstract

Categorical Data Analysis Methods, a collection of methods used in the analysis of categorical data sets. Especially in the field of Social Sciences, categorical data sets commonly used in studies is usually nominal, ordinal and discrete variables, which consists of a limited category. These data sets are based on analysis of contingency tables, and the investigation of the relationship between two categorical variables the non-parametric methods are applied in accordance with the number of variables and category scales. In this study, the personal e-commerce applications in Turkey, a profile of the overall dimensions determined by descriptive statistics and personal relationship between e-commerce applications, demographic factors will be investigated in accordance with the methods Categorical Data Analysis. To this end, in 2012, organized by the Statistics Institute of Turkey Household ICT Usage Survey micro-data will be used.

Kategorik Veri Analizi Yöntemleri, kategorik veri setlerinin analizinde kullanılan yöntemler topluluğudur. Özellikle Sosyal Bilimler alanında yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan kategorik veri setleri genellikle nominal, ordinal ve sınırlı kategorisi olan kesikli değişkenlerden oluşmaktadır. Bu veri setlerinin analizi kontenjans tablolarına dayanmakta ve iki kategorik değişken arasındaki ilişkinin araştırılmasında değişkenlerin ölçeklerine ve kategori sayılarına uygun parametrik olmayan yöntemler uygulanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de ki kişisel e-ticaret uygulamalarının genel bir profili tanımsal istatistik ölçüler ile belirlenecek ve kişisel e-ticaret uygulamalarının demografik faktörlerle ilişkisi uygun Kategorik Veri Analizi yöntemleri ile araştırılacaktır. Bu amaçla Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2012 yılında düzenlediği Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın mikro verileri kullanılacaktır.

Abstract
( Turkish )
Record

Alphanumeric Journal ID

Classification

Language

Year

Issue

First Page

Last Page

Cite

Arıcıgil Çilan, Ç., Kuzu, S. (2013). Evaluation of Personel E-Commerce Applications with Categorical Data Analysis Methods, Alphanumeric Journal, 1(1), 027-032.

References
 • Agresti, A.(1996) An Introduction to Categorical Data Analysis, N.Y, John Wiley&sons, Inc.
 • Altıntaş, M.H., Altıntaş, F.Ç. ve Tokol,T., (2006) E-Ticaret Engellerinin ETicaret kullanma Eğilimine Etkisi:
 • Türkiye'deki ihracatçı KOBİ'ler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 61 (4): 37-58
 • Camp, L.Jean, Sırbu, Marvin (1997) Critical Issues in Internet Commerce. Communications Magazine IEEE, 35/5, 58-62.
 • Canpolat, Ö. (2001) E-ticaret ve Türkiye’de ki Gelişmeler, T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliği
 • Coşkun, N. (2004) “Elektronik Ticaretin Gelişiminde Temel Dinamikler ve Gelişimi Önündeki Engeller” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,13(2):243-257
 • Çeştepe, H. (2003) Elektronik Ticaretin Ticari ve Mali Etkileri: Dünya ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1): 47-62
 • Garner, Damon E. (2002) The Effect of Electronic Commerce on the Economy, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements fort he Degree Master of Economics, Morgan State University http://www.witsa.org/papers/EComSurv.pdf
 • Kalaycı, C. (2004) Elektronik Ticaret ve Muhtemel Ekonomik Etkileri, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1): 1-18.
 • King, David, Lee, Jae, Warkentin, Merrill ve Chung,M. Michael (2002). Electronic Commerce A Managerial Perspective. New Jersey: Perntice Hall.
 • Laudon, K. C. ve Laudon, J. P. (2010) Management Information Systems, Managing the Digital Firm, 11th Ed. Pearson.
 • Thelwall, Mike (2001) Commercial Web Site Links. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy,11/2, 114-124.
 • Weixin, Y. (2006) Factors affecting e-commerce diffusion in China in the 21st century, International Journal of Electronic Business, 4 (2):162-176.
 • Zwass, W.(1996) Electronic Commerce: Structures and Issues, International Journal of Electronic Commerce, Vol. 1, No. 1 pp. 3-23