Title

Analysis of the Relationship Between Credit Capacity of Turkish Banking System with Economic Growth

Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Yaratma Kapasitesi İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi


Title
( Turkish )
Abstract
In this study, the relationship between the deposits to credit turnover rate of deposits and economic growth was investigated using quarterly observation values for the period of 2002: Q4 and 2016: Q2 of Turkish Banking system. In accordance with this purpose; unit root tests, Johansen cointegration test and the Granger causality tests has been used. As a result of the findings; examined series were stationary at the first degree. After performing Johansen's cointegration test, it was found that there was a long-run relationship between the two series. In addition, as a result of the Granger causality test, one-way causality from economic growth to deposits to credit return ratio have been detected.
Bu çalışmada, Türk Bankacılık sistemine ait 2002:Ç4 ile 2016:Ç2 dönemi için üçer aylık gözlem değerleri kullanılarak mevduatın krediye dönüş oranı ve iktisadi büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda; geleneksel birim kök testleri, Johansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde; incelenen serilerin birinci mertebenden durağan olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Uygulanan Johansen eşbütünleşme testi ile iki seri arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Granger nedensellik testi ile iktisadi büyümeden mevduatın krediye dönüş oranına doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu saptanmıştır.
Abstract
( Turkish )
Record

Alphanumeric Journal ID

Classification

Language

Year

Issue

First Page

Last Page

Cite

Saldanlı A., Bektaş, H., Şeker, M. (2017). Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Yaratma Kapasitesi İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi, Alphanumeric Journal, 5(1), 37-44.

References
  • Altunç, Ömer Faruk. «Türkiye’de Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedenselliğin Ampirik Bir Analizi.» Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2008: 113-127.
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu. «Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü.» 2017.
  • Ceylan , Servet, ve Mehmet Durkaya. «Türkiye’de Kredi Kullanımı - Ekonomik Büyüme İlişkisi.» Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2010: 21-34.
  • Levine, Ross, ve Sara Zervos. «Stock Markets, Banks, and Economic Growth.» The American Economic Review (American Economic Association) 88, no. 3 (1998): 537-558.
  • Schumpeter, Joseph Alois. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York: McGraw-Hill Book Company, 1939.
  • Sevüktekin, Mustafa, ve Mehmet Çınar. Ekonometrik Zaman Serileri Analizi. Dora Yayıncılık, 2014.
  • TBB Risk Merkezi. «Bankalarca Kullandırılan Kredilerin Sektörel Dağılımı.» 2016.
  • Yapraklı, Sevda. «Ticari Ve Finansal Dışa Açıklık İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama.» İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 2007: 68-89.